УДК: 331.108.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-22

Борис Олегович ЯЗЛЮК
доктор економічних наук, професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, Тернопільський національний економічний університет
ORCID ID: 0000-0002-2078-0644
E-mail: b.yazliuk@tneu.edu.ua
Вікторія Леонідівна ВОРОНІНА
кандидат економічних наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0002-2434-4591
Вадим Олегович ГОРДІЄНКО
здобувач, Полтавська державна аграрна академія

JEL classification: M5; M12

Анотація

В статті зазначено, що в Україні існує певна проблема, пов’язана з кадровою політикою. У зв’язку з цим питання управління кадровою політикою на підприємствах з метою забезпечення підвищення продуктивності праці набувають актуальності, пріоритетності й великого значення. Оцінюючи високу значимість наукових досліджень по даній проблемі, авторами відзначено, що ряд окремих аспектів цієї теми залишається дискусійним. Перш за все, це питання структури, методики оцінки й особливостей формування кадрів, напрямків інвестування в їх розвиток, особливості концептуальних підходів до управління кадровою політикою.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад управління кадровою політикою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

У статті узагальнено основні підходи до визначення поняття кадрової політики. Встановлено, що поняття кадрової політики відносять частіше до певної території або компанії, і охоплює ряд питань щодо ефективного використання задіяних робочих сил і розглядається як складова частина найбільш широкого поняття – «економіка праці». Кадрову політику пропонується визначити як загальну стратегію, яка об’єднує в собі всі форми роботи з кадрами, а також розробку планів, згідно з якими повинна використовуватися робоча сила.

Кадрова політика дає змогу вирішувати на підприємстві проблеми не тільки економічного характеру. Вона є індикатором соціального розвитку певної соціально-економічної структури. Це знаходить відображення у її видах. Кожен вид кадрової політики відображає інструменти й методи управління персоналом. Але в сучасних умовах господарювання є гостра потреба в розробці антикризової кадрової політики, що включала б комплекс заходів щодо забезпечення кадрової безпеки підприємства.

Автори вважають, що головною рисою такої політики є її комплексність, яка будується на поєднанні мети, принципів і методів взаємодії з персоналом; враховує різні аспекти

регулювання управлінських процесів. Кадрова політика – інструмент керівника підприємства, який дає можливість зберегти кадровий потенціал при адаптації підприємства до зовнішнього середовища.

Ключові слова: кадри, кадрова політика, персонал підприємства, продуктивність праці, управління.

Список літератури

 1. Базаров Т. Ю., Єрьомін Б. Л. Менеджмент. М.: Кнорус, 2013. 267 c.
 2. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. URL: http://www.twirpx.com/file/544700/
 3. Величко А. В., Силаєв А. В. Особливості формування кадрової політики організації в сучасних умовах. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1 (5). Том 2. С. 38-44.
 4. Віннікова В. А. Шляхи формування кадрового потенціалу торговельних підприємств. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2011_1_103.pdf
 5. Діденко Н. В. Система антикризового менеджменту персоналу в сучасних умовах. URL: irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis/.
 6. Дикань В. В., Гладух М. В. Формування кадрової політики як запоруки ефективної економічної безпеки підприємства. Социальная экономика. 2017. № 2. С. 88-92.
 7. Егоршин А. П. Управління персоналом. Н. Новгород, 2014. 198 с.
 8. Кібанов А. Я. Основи управління персоналом. М. : АСТ, 2014. 234 с.
 9. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: навч. посіб. К. : Кондор, 2003. 296 с.
 10. Маслов Є. В. Управління персоналом підприємства. М. : АСТ, 2013. 224 c.
 11. Менеджмент / Под ред. В. В. Ільяшенко. М. : Академія, 2014. 335 с.
 12. Офіційний сайт Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/
 13. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 14. Самигін С. І., Столяренко Л. Д. Менеджмент персоналу. Ростов-на Д. : Фенікс, 2014. 197 c.
 15. Стец В. А., Стец І. І., Костючик М. Ю. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: Лілея, 1996. 180 с.
 16. Стрехова С. В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації. Вінниця. Економічний часопис-XXI. С. 3-12.

Статтю було отримано 10.09.2019