УДК 658.152

В’ячеслав Сергійович ІВАНЧЕНКОВ
кандидат економічних наук, директор з економіки
Олена Олександрівна АЛЄКСЄЙЧУК
здобувач Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон)

JEL classification: R 53; Q 13; R 10

Анотація

Вступ. Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності є похідною господарського механізму підприємств харчової промисловості. Його удосконалення можливе за рахунок базової перебудови господарського механізму. Організаційно-економічний механізм відображає специфіку інноваційної діяльності підприємства.

Метою статті є оцінка рівня інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості регіону в нестабільному економічному середовищі.

Результати. Розкрито сутність поняття «інвестиції». Розглянуто співвідношення понять фінансових та інноваційних ресурсів. Узагальнено та виділено підходи до оцінки інвестиційного потенціалу та визначено основні з них – якісний і кількісний. Наведено позиції науковців стосовно складу системи показників для оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано оцінювати інноваційний потенціал за системою показників інвестиційного та фінансового потенціалів. Проведено аналіз доходності, прибутковості діяльності, рентабельності реалізації, ліквідності, ділової активності, технічного стану, зносу основних засобів на підприємствах консервної галузі Одеської області. Встановлено зниження темпів росту показників доходності підприємств, визначено їх фінансовий стан. Виявлено, що більшість досліджуваних підприємств мають незадовільний рівень фінансової стійкості та платоспроможності.

Висновки. Запропоновано розроблений науковий підхід до оцінки інвестиційного потенціалу підприємств консервної галузі. Визначено зміст інвестиційного потенціалу підприємства та розглянуто особливості його оцінки. Проаналізовано стан інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості регіону. Виявлено низький рівень розрахованого показника. Обґрунтовано особливості розвитку та формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств. Визначено специфіку інноваційної стратегії для таких підприємств – стратегії конкурентного нововведення.

Ключові слова: інвестиційний потенціал, оцінка інвестиційного потенціалу, інвестиції, залучення інвестицій, методичний підхід, конкурентоспроможність.

Список літератури

 1. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы.: пер. с англ. М.: «Аудит» Изд. об-ние «ЮНИТИ», 1997. 576 с.
 2. Свінцов О.М. Інвестиції як економічна категорія: наукова полеміка. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.3. С. 251-257.
 3. Мазейкіна О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. ПДТУ. Маріуполь, 2010. Т. 1. С. 213-217.
 4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. 504 с.
 5. Рожелюк В, Хархут Н. Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства. Економічний аналіз. Випуск 2(18), 2008. С. 275-278.
 6. Петрович И. М. Использование производственных мощностей в машиностроении. Под ред. чл.-кор. АН УССР Н. Г. Чумаченко. К.: Техника, 1978. 160 с.
 7. Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Моделювання оцінки інноваційної спроможності промислових підприємств. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». №1 (28), 2019. С. 280-289.
 8. Брюховецька Н. Ю., Хасанова О. В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик. Економіка промисловості. 2009. № 44. URL: http://www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/eprom/ 2009_44/ st_44_15.pdf .
 9. Лагодієнко В. В. Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі. Бізнес-Навігатор: науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права. Херсон. 2013. №2(31). С. 178-183.
 10. Лагодієнко Н. В. Дослідження регіональних особливостей розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві. Бізнес-навігатор. 2011. № 1. С. 95-99.
 11. Феєр О. Аналіз методологічного інструментарію оцінки інвестиційної привабливості об’єкта інвестування. Економічний аналіз. 2009. Вип. 4. С. 151-154.

Статтю було отримано 20.12.2018