УДК: 005.3:658

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-3-3

Власенко Тетяна Анатоліївна,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
https://orcid.org/0000-0002-9515-2423

JEL classification: F23; D23

Розуміння організаційної культури як системи цінностей та уявлень, що визначає зміст відносин всередині організації та її відносин з навколишнім середовищем, зумовило розвиток сучасних технологій управління, зокрема ціннісного керівництва (management by values, values-based management). Дослідження, виконані у межах різних дисциплін, показали, що ефективність організації визначається не тільки технологіями та фінансами, але духом організації, типом та силою її культури. Для успішного функціонування підприємства та забезпечення його конкурентоспроможності необхідне розроблення та запровадження дієвих механізмів управління організаційною культурою. Усім підприємствам необхідно формувати та підтримувати в собі яскраво виражені риси організаційної культури, які найбільше відповідають цілям підприємства. Сучасні теоретики та практики менеджменту дійшли усвідомлення того, що найважливішим елементом стратегічного управління компанією, особливо в умовах стрімких змін, є керування організаційною культурою. Щоб створити відповідну організаційну культуру та визначити напрями розвитку, важливо детально ознайомитись з поточною ситуацією – визначення культурних вимірів є важливою умовою розвитку культури. Комплексний характер концепції, а також важливість теми вимагає, щоб дослідження організаційної культури проводили з використанням професійно встановленого та перевіреного інструменту. Останніми роками було проведено багато досліджень з використанням опитувальника OCAI серед різних організацій, включаючи логістичні підприємства, сімейні фірми та університети. За допомогою OCAI маємо можливість визначати цінності, які співробітники сприймають і вважають ідеальними як для окремих підрозділів, так і для всієї організації. Для багатонаціональної організації організаційна культура є ядром організації і основою стабільної організації завдяки стабільності певних цінностей, норм, принципів, правил діяльності тощо. Це дуже важливо для багатонаціональної команди, керувати якою в динамічних умовах сучасного бізнесу набагато складніше, ніж мононаціональною.

Ключові слова: мультинаціональна організація, організаційна культура, інструмент дослідження, цінності, колектив, структура.

Список літератури

  1. Maull R., Brown P., Cliffe R. Organisational culture and quality improvement. International Journal of Operations. Production Management. 2001. Vol. 21. No. 3. pp. 302-326.
  2. Schein E.H. Organizational culture and Leadership. 2nd edn. San Francisco: Jossey-Bass. 1992.
  3. Janićijević N. The mutual impact of organizational culture and structure. Economic Annals. 2013. №LVIII (198). С. 35-60. DOI:10.2298/EKA1398035J.
  4. Крупський О.П. Гендерний аспект організаційної культури підприємств в епоху глобалізації. Вісник ДНУ. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». 2012. Том 20. Випуск 10 (2). С. 99-107.
  5. Bowman C., Faulkner D. Competitive and corporate strategy. Irwin. 1997. 320 p.
  6. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. Cultures, and organizations: Software of the mind. New York: McGraw-Hill. 2010.
  7. Trompenaars F. Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business. London. Nicholas Brealey Publishing. 1993.
  8. Quinn R.E, Rohrbaugh J. A competing values approach to organizational effectiveness. Public Productivity Rev. 1981. №5(2). рр. 122.
  9. Cameron K.S., Quinn R.E. Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework. Retrieved from 2011. 228р. URL: https://www.wiley.com/en-us/Diagnosing+and+Changing+Organizational+Culture %3A+Based+on+the+Competing+Values+Framework%2C+3rd+Edition-p-9781118003329.

Статтю було отримано 15.07.2023