УДК 65.011.47:658.27:631.11

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-2

Валентина Іванівна АРАНЧІЙ
кандидат економічних наук, професор, ректор, професор кафедри фінансів і кредиту,
Полтавська державна аграрна академія
Олексій Петрович ЗОРЯ
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,
Полтавська державна аграрна академія
E-mail: zorya31031983@gmail.com
Тетяна Станіславівна ГАЛІНСЬКА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,
Полтавська державна аграрна академія
Тимофій Тимофійович ГОЛБАН
здобувач кафедри фінансів і кредиту,
Полтавська державна аграрна академія

JEL classification: E 22; O 31; O 43; Q 10; Q 13

Анотація

Вступ. Для подальшого ефективного розвитку аграрного виробництва потрібно виробити нові економічні механізми та форми взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти для прискорення процесу впровадження нових розробок у виробництво, залучення інвестиції в аграрний сектор.

Робота направлена на удосконалення механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком аграрного виробництва на основі створення регіональних кластерів, із застосуванням державно-приватного партнерства для забезпечення трансферу інновацій у розвиток сільського господарства та підвищення рівня конкурентоспроможності національних товаровиробників в умовах зони вільної торгівлі з країнами ЄС.

Мета дослідження полягає у розгляді інституціональних засад управління інвестиційно-інноваційним розвитком аграрного виробництва на основі створення регіональних кластерів. На основі цього розроблено структуру інвестиційно-інноваційного кластеру із включенням до неї інфраструктури ринку грошового капіталу.

Результати. Встановлена необхідність введення в структуру інвестиційно-інноваційного кластеру інфраструктури грошового капіталу. Істотними функціями якого є: організація і обслуговування грошового обороту, об’єднання необхідних грошових ресурсів на конкретних напрямах і в сферах діяльності.

Визначено, що відмінність інвестиційно-інноваційного кластеру від інших форм економічних формувань полягає в тому, що учасники кластера не йдуть на повне злиття, а формують механізм взаємодії, що дає їм можливість не втратити статус юридичної особи і при цьому співпрацювати з іншими учасниками кластера та за його межами.

Визначені основні підходи до оцінки ефективності діяльності кластерних формувань в результаті збільшення рівня використання наявних потужностей, нарощування можливостей залучення інвестицій, появи синергічного ефекту.

Висновки. Визначено, що інвестиційно-інноваційний кластер – це цілеспрямовано створена група організацій, які діють на основі центрів активізації наукових знань і бізнес-ідей та підготовки висококваліфікованих фахівців.

Ключові слова: кластер, управління, інвестиційно-інноваційний розвиток, аграрне виробництво, процес, капітал.

Список літератури

 1. Вініченко І.І. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств: монографія [текст]. Донецьк: Юго-Восток, 2010. 444 с.
 2. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. Х.: Константа, 2006. 272 с.
 3. Дацій О.І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. 2011. № 1. С. 65-76.
 4. Єрмаков О.Ю., Харченко Г.А. Агропродовольчий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування та ефективність використання: Монографія. К.: ЦП «Компринт», 2014. 218 с.
 5. Ілляшенко С.М. Інвестиційна політика держави як інструмент економічного розвитку країни. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2 (19). С. 207 – 210.
 6. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 7. Макаренко П.М., Пілявський В.І., Організація формування та ефективного управління агро холдингами. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2011. Вип. 2 (45). С. 21–24.
 8. Мармуль Л.О. Ксьонжик. І.В. Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств: монографія. Миколаїв, 2011. 153 с.
 9. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / За заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. К. : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
 10. Плаксієнко В.Я. Формування інвестиційного клімату в підприємствах аграрного сектору України. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2011. № 2. С. 202-206.
 11. 11. Портер М.Е. Стратегія конкуренції: пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. К.: Основи, 1997. 390 с.
 12. Хвесик Ю.М. Інвестиції в аграрний сектор: пріоритети та механізми нарощення. Інвестиції: практика та досвід, 2016. № 22. С. 5-8.

Статтю було отримано 15.02.2019