УДК: 330.1:330.332

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-20

Мар'яна Іванівна Оршанська
аспірантка кафедри економіки та менеджменту навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
ORCID ID: 0000-0002-6491-9943
E-mail: myaskiv@gmail.com

JEL classification: F02

Анотація

У статті досліджується система інституційного забезпечення припливу прямих іноземних інвестицій, адже відсутність надійного нормативно-правового й інституціонального середовища зумовлює гальмування процесів модернізації інфраструктурної сфери економіки України. Виробничий потенціал галузі напряму залежить від оснащення та новітніх технологій, вміння продуктивно використовувати інноваційні методи. Ефективний розвиток не можливий без інвестиційних коштів, які зумовлюють не лише фінансову підтримку, але й інноваційну модернізацію. Використання спектру факторів залучення прямих іноземних інвестицій є пріоритетною політикою  для розвитку економічно ефективної економіки, орієнтованої на європейський тип розвитку. Встановлено, по-перше, що інституційні чинники значно впливають на обсяги прямих іноземних інвестицій в країни з перехідними економіками; по-друге, з’ясовано, що від зрілості державних інституцій залежать численні макроекономічні показники розвитку країн, зокрема і прямі іноземні інвестиції, які можуть супроводжуватися великими трансакційними витратами у непрозорому інституційному середовищі; по-третє, підкреслено, що одним із методів створення сприятливого інституційного середовища є всебічний аналіз відповідних міжнародних показників; по-четверте, застосовано систему індексів оцінки інституційного середовища національної економіки; по-п’яте, підтверджено, що розвиненість різних державних інститутів збільшуватиме припливи іноземних інвестицій, які сприятимуть інноваціям, здійснюватимуть ефективний трансферт технологій, а це, у свою чергу, забезпечить економічне зростання та модернізацію інфраструктури України. Здійснивши аналіз та застосувавши запропоновані інструменти щодо дослідження впливу та можливостей, з’ясовано, що збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій призведе до модернізації інфраструктурної сфери життя України та відкриє нове поле для ширшого дослідження даної теми. Розвиток економічного життя та сфери інвестиційної діяльності потребує широкого аналізу та виокремлення інструментів регулювання важливої сфери в сучасному світі.

Ключові слова: інфраструктура, прямі іноземні інвестиції, інституційне середовище, індекси ефективності державних інституцій, двосторонні інвестиційні угоди.

Список літератури

 1. Білик Р. С. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії в умовах глобальної фінансової нестабільності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. 2014. №5-6 (76-77). С. 202-209.
 2. Гавришків І.Р., Сучасні проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України. Сталий розвиток економіки. 2013. С. 221-224.
 3. Економічні та фінансові показники України. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds/sdds-data# Зовнішній
 4. Корнієнко А. А., Малик О. І. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору. Ефективна економіка. 2013. № 5. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2043
 5. Олешко Т.І., Козел А.М. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. Ефективна економіка. 2019. №4. 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/6.pdf
 6. Поручник А. М., Поручник С. Г. Інституціональне забезпечення міжнародного інвестування: національні особливості. Стратегія розвитку України. 2017. №1. С. 34-39.
 7. Смагло О.В. Іноземні інвестиції в Україні: Національний аспект. Інвестиційно-інноваційна діяльність. Інтелект ХХІ. 2019. № 2. С.111-114.
 8. Федоров Г. О. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання залучення інвестицій. Державне будівництво. № 1/2018. С. 1-11.
 9. Castiglione C. FDI determinants in an idiosyncratic country. A reappraisal over the Russian regions during transition years. Communist and Post-Communist Studies. 2012. No 45. Р. 1-10.
 10. Edison H. How Strong Are The Links Between Institutional Quality and Economic Performance. Finance & Development. 2003. No 40(2). Р. 35-37.
 11. Fathi A. A., Fiess N., MacDonald R. Do Institutions Matter for Foreign Direct Investment? Open Economies Review. 2010. No 21. Р. 201-219.
 12. Hymer S. H. The international operations of national firms: A study of direct foreign investment. Cambridge: MIT press, 288 р.
 13. North D. Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funktsirovanie ekonomiki [Institutions, institutional change and the functioning of the economy]. Trans. from English. Moscow: Foundation for the Economic Book of Beginning, 1997. 180 р.
 14. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. 1990. No 2. P. 1-21.
 15. The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/ index/country/
 16. Tintin C. The determinants of foreign direct investment inflows in the Central and Eastern European Countries: The importance of institutions. Communist and Post-Communist Studies. 2013. No 46. Р. 287-298.
 17. WTO Statistical Database. Trade Profiles 2016. URL: https://www.wto.org/ english/res_e/booksp_e/trade_profiles16e.pdf

Статтю було отримано 29.04.2021