УДК: 338.1:631.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-15

Сергій Віталійович СТЕПАНЕНКО
кандидат економічних наук, докторант кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет
ORCID ID: 0000-0002-6132-328X

JEL classification: O12; D22; Q01

Анотація

Результати проведених досліджень показали, що на сучасному етапі інституційного урегулювання аграрного сектору та сільських територій України у національній практиці існує багато проблемних аспектів, які стосуються завершеності земельної реформи та реалізації права власності на земельну ділянку, зокрема диспаритет цінових відносин, інфраструктура аграрного ринку, низький рівень соціально-економічного розвитку сільських територій, відсутність системності інституційних перетворень галузі та обмежений обсяг їх фінансово-інвестиційного та інформаційного забезпечення. У європейській практиці інституційна підтримка імплементації стратегії сталого розвитку реалізується через наступні основні принципи: зобов’язання, координація, участь (партнерство), фінансова підтримка, знання, постійний моніторинг, безперервність. Значними обсягами нарощування також характеризуються й фактичні та перспективні обсяги фінансування трансформацій у напрямі сталого розвитку. З урахуванням вітчизняного та європейського досвіду у якості компонентів інституційної підтримки імплементації концептів сталого розвитку для вітчизняного агробізнесу було визначено наступні: політико-правове забезпечення, інтелектуально-кадровий актив, інвестиційний, техніко-технологічний та інноваційний потенціал, стале та повне фінансове забезпечення, екологічна складова, механізм адміністрування та формування умов розвитку сталого агробізнесу, державна та приватно-партнерська підтримка, інформаційно-консультативне забезпечення та система стандартів і звітності зі сталого розвитку. Система компонентів інституційної підтримки імплементації концептів сталого розвитку має бути доповнена компонентами внутрішньокорпоративної інституційної підтримки, реалізація яких має гуртуватись, в першу чергу, на розумінні, сприйнятті та впровадженні у практичну діяльність цінностей, мотиваторів і цілей сталого розвитку, спільних для всіх учасників агробізнесу. Наукова новизна результатів дослідження полягає у систематизації та доповненні набору компонентів інституційної підтримки реалізації концептів сталого розвитку бізнес суб’єктів аграрного сектору.

Ключові слова: агробізнес, сталий розвиток, бізнес суб’єкти, інституційна підтримка, сільських територій, цілі сталого розвитку, європейський досвід.

Список літератури

 1. Бутко М.П., Колоша В.П., Мурашко М.І., Рассказов О.І. Інституціональні критерії впливу сучасних агроформувань України на рівень розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2021. № 12. С. 15-25.
 2. Геєць В. М., Бородіна О. М., Прокопа І. В. Інклюзивність як напрям і візія сільського розвитку в Україні. Економіка України. 2021. № 11/708. С. 3-21.
 3. Hadi Veisi, Humman Liaghati, Fakhradin Hashmi & Khalid Edizadehi. Mechanisms and instruments of sustainable development. Development in Practice. 2012. рр. 385-399.
 4. Zhuk М. Strategic components of the institutional mechanism of development of the agricultural sector of the national economy. Економіка та суспільство. 2021. № 34. Рр. 172-180.
 5. Ivanchenko V.O. Organizational and institutional support for sustainable development of entrepreneurship in agriculture. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 74-80.
 6. Institutional Mechanisms of Sustainable Development. An official website of OECD. URL: https://www.oecd.org/governance/pcsd/toolkit/institutionalmechanisms/
 7. Institutional Mechanisms of Sustainable Development. An official website of OECD. URL: https://www.oecd.org/governance/pcsd/toolkit/institutionalmechanisms New general agricultural policy: 2023-27. An official website of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/info/index_en
 8. New general agricultural policy: 2023-27. An official website of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/info/index_en
 9. Horizon Europe. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
 10. Europe’s approach to implementing the Sustainable Development Goals: good practices and the way forward. Policy Department for External Relations Directorate General for External Policies of the Union PE 603.473 – February 2019. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603473/EXPO_STU(2019)603473_EN.pdf
 11. Official website of the Research Center IAE of Ukraine. URL: http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/2912-instytut-ahrarnoyi-ekonomiky-prezentuvav-stratehichni-napryamy-staloho-rozvytku-silskykh-terytoriy-na-period-do-2030-roku.html
 12. Pugachev, M. Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period up to 2030. 2021.

Статтю було отримано 20.12.2021