УДК 338.2

Тетяна Леонідівна МОСТЕНСЬКА
доктор економічних наук, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
E-mail: 5194050@bigmir.net
Едуард Олександрович ЮРІЙ
кандидат економічних наук, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
E-mail: edyurii@gmail.com

JEL classification: H 12

Анотація

Вступ. Кризовий стан економічного середовища спонукає підприємства впроваджувати антикризові заходи. Пріоритетними питаннями є виявлення, оцінювання та прогнозування наслідків кризи для діяльності підприємства. Глобалізаційні процеси сприяють активному поширенню кризових явищ та розширенню сфери їх впливу. Важливим завданням антикризового управління є пошук відповідних інструментів.

Метою статті є визначення та обґрунтування доцільності використання інструментів антикризового управління в різних умовах.

Результати. Окреслено роль та визначено сутність антикризового управління. Відзначено необхідність комплексного характеру антикризового управління. Узагальнено цілі антикризового управління. Обґрунтовано важливість ідентифікації кризи з метою її попередження у процесі антикризового управління. Визначено поняття управління кризовими ситуаціями. Окреслено основне завдання антикризового управління. Охарактеризовано типи антикризового управління (реактивне, активне та планове). Наголошено на необхідності впровадження у діяльності вітчизняних підприємств попереджувального антикризового управління через наявність несприятливих тенденцій в економічному середовищі. Визначено цілі реалізації антикризової стратегії. Узагальнено проблеми, які виникають у процесі тактичного превентивного антикризового управління. Розкрито сутність етапів процесу антикризового управління (докризовий етап, етап кризи та посткризовий етап). Запропоновано процедуру антикризового управління та обґрунтовано вибір інструментів антикризового управління. Згруповано інструменти відповідно до типу антикризового управління.

Висновки. Антикризове управління направлене на попередження кризи. Антикризова стратегія є одним із найбільш ефективних інструментів антикризового управління. Врахування специфіки кризового явища дозволяє розробити дієву антикризову стратегію та обрати відповідні інструменти.

Ключові слова: антикризове управління, інструменти антикризового управління, стратегія антикризового управління, антикризова стратегія, криза, тактичне планування.

Список літератури

 1. Baubion Charles. OECD Risk management: Strategic Crisis Management. Working Papers on Public Governance. 2013. no. 23. 24 p.
 2. Романяк Г. М. Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища. Наукові записки Української академії друкарства. № 1. С.235–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_31
 3. Ладунка І. С., Андрюшина О. І. Антикризове управління підприємством. Економіка і суспільство. Випуск 8. С.278-281.
 4. Коюда В. О. Управлінські рішення в системі антикризового управління підприємством Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 1 (52). – 2012, С.153-159.
 5. Simola S. Teaching corporate crisis management through business ethics education. European Journal of Training and Development. Volume 38(5). P.485-503.
 6. Давиденко Н. М. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Випуск 211(1). С. 76-80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211%281%29__17
 7. Coombs W. T. Ongoing Crisis Management: Planning, Managing and Responding. 3rd ed. Thousands Oak: Sage. 2012.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление: пер. с англ. под ред. Л. И. Евенко. М. : Экономика. 1989. 519 с.
 9. Шевчук В. В. Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства. Бізнесінформ. 2015, № 5. С.264-268.
 10. Jereb Borut, Wrzalik Artur. Use of Expert Systems in Crisis Management. 2019. Volume 1 (1). Р.406-411.
 11. Сажієнко С. А. Роль антикризового управління в запобіганні банкрутства підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Випуск 6 (2). С.52-55.
 12. Zamoum Khaled, Gorpe Tevhide Serra. Crisis Management: A Historical and Conceptual Approach for a Better Understanding of Today’s Crises. IntechOpen. 2018. P.203-217. URL: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76198

Статтю було отримано 03.01.2019