УДК 330.711:338.1

Світлана Олександрівна МАШКАНЦЕВА
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і підприємництва на морському транспорті Національного університету «Одеська морська академія»
Лариса Борисівна СКЛЯР
к.е.н., доцент кафедра обліку та аудиту
Одеської національної академії харчових технологій
E-mail: sklyarlarisa17@gmail.com

JEL classification: L 19; O 31; O 32; P 27; R 11

Анотація

Вступ. Підприємства транспортної галузі орієнтовані на інноваційні засади розвитку. Основними ідеями такого підходу є орієнтація на дотримання стандартів якості, вивчення внутрішніх факторів оновлення, адаптування послуг до вимог та потреб споживачів. Перепонами на шляху ефективного функціонування підприємств, які надають транспортні послуги, є  недотримання європейських стандартів у процесі надання послуг, недостатній рівень сервісного обслуговування та безпеки перевезень, забруднення навколишнього середовища через використання застарілих технологій у галузі транспорту.

Мета. Метою статті є оцінювання існуючого стану та пошук шляхів інноваційного розвитку підприємств транспортної галузі на регіональному рівні.

Методологія. У процесі дослідження використано методи порівняння, аналізу, теоретичного та логічного узагальнення.

Результати. Охарактеризовано визначення дефініції «інноваційний розвиток» як процесу та діяльності. Розглянуто проблемні питання інноваційного розвитку транспортної системи регіону. Встановлено, що стратегічною метою вдосконалення транспортної галузі регіону є задоволення потреб інноваційного розвитку економіки та суспільства в конкурентоспроможних транспортних послугах. Охарактеризовано незадовільний стан транспортної системи країни та її регіонів. Визначено причини такого стану речей. Встановлено значимість інноваційних процесів у розвитку вітчизняної транспортної галузі. Обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку підприємств транспортної галузі. Запропоновано алгоритм використання системи управління інноваційним розвитком транспортної галузі регіону. Наведено переваги такої системи управління. Визначено напрями активізації інноваційного розвитку транспортної галузі регіону.

Висновки. Стратегічні плани розвитку транспортної системи України формуються з урахуванням особливостей інноваційного розвитку. Інноваційна діяльність транспор-тного підприємства має бути направлена на ліквідацію існуючих недоліків у процесі їх діяльності. Формування збалансованої за видами транспорту національної системи повинно відбуватися з урахуванням потреб користувачів транспортних послуг.

Ключові слова: інновації; інноваційний розвиток; регіон; управління; транспортна галузь; ринок послуг.

Список літератури

  1. ЕгоровП. В., Шакура О. А. Синтез механизмов управления инновационным развитием промышленности Украины: монография. Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2009. 168 с.
  2. Касс М.Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами: монография. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. 159 с.
  3. ФедуловаІ. В. Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства. Наук. пр. Нац. ун-ту харчових технологій. 2010. №36. С. 114-118.
  4. АдаменкоО. А. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств. Наукові праці Національного у-ту харчових технологій. 2010. №35. С. 5-10.
  5. Лагодієнко В. В., Корнієцький О. В. Логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств. Культура народов Причерноморья. №275. С. 207-210.
  6. Лагодиенко В. В., Корниецкий А. В. Понятие сущности и функций управления в логистических системах. Балтийский гуманитарный журнал. 2014. №4(9). С. 145-147.
  7. Мудрак Р. П., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. Scopus Indexed. 2018. №172 (7-8). С. 44-50.
  8. Martunyuk O., Vitvitskaya O., Lagodiyenko V., Krupitsa I. Formation of an innovative concept of management on the basis of reconstruction of genetic algorithm of management technology.
  9. Климчук А. О. Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства. БізнесІнформ. 2014. №1. С. 221–225.

Статтю було отримано 22.12.2018