УДК 330.711:351.72

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-14

Світлана Олександрівна МАШКАНЦЕВА
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і підприємництва на морському транспорті Національного університету «Одеська морська академія»
Катерина Сергіївна ОМЕЛЬЧУК
економіст відділу економіки Одеської філії
Адміністрації портів України

JEL classification: L 19; O 31; O 32; P 27; R 11

Анотація

Вступ. Економічна безпека регіону представляє собою діапазон економічних, соціальних та екологічних показників, сукупність яких забезпечує його сталий розвиток у довготривалій перспективі. Вплив внутрішньо-системних факторів на реалізацію моделі інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи визначається впливом елементів інноваційного потенціалу. Гарантування економічної безпеки і формування ефективних механізмів управління нею є одним з пріоритетних завдань у сучасних умовах з метою пом’якшення впливу циклічних і структурних коливань на транспортну систему регіону.

Мета. Метою статті є вивчення й обґрунтування факторів об’єктивної необхідності інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи з метою збереження економічної безпеки регіону.

Метод (методологія). У процесі дослідження застосовано методи порівняння, аналізу, теоретичного та логічного узагальнення. Методологічною основою став діалектичний метод дослідження.

Результати. Надано детермінанти, які визначають місце економічної безпеки серед інших видів системи національної безпеки. Обґрунтовано необхідність організації всебічного моніторингу економіки та суспільства для визначення системи чинників, які впливають на економічну безпеку та можуть стати її загрозою. Визначено причини нездатності транспортно-логістичної галузі регіону забезпечити її розвиток. Розглянуто шляхи забезпечення економічної безпеки регіону.

Висновки. Управління економічною безпекою регіону має бути спрямоване на оцінку і визначення напрямів підвищення її рівня, розробку конкретних заходів і механізмів їх впровадження, що в майбутньому забезпечить стабільний та стійкий розвиток регіональної економіки, формування конкурентних переваг території на внутрішньому і зовнішньому ринках, підвищення доходів, покращення якості та рівня життя населення регіону. Запропоновано механізм реалізації інноваційного розвитку транспортно-логістичної  системи регіону, що забезпечить економічну безпеку на регіональному рівні.

Ключові слова: інноваційний розвиток; регіон; управління; транспортно-логістична система, економічна безпека.

Список літератури

  1. Бесчастний А. В. Економічна безпека України у контексті світової економічної кризи. Економіка і держава. № 15. С. 67-69.
  2. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія. К. 2001. 245 с.
  3. Іванова О. Ю. Формування потенціалу саморозвитку регіонів України в контексті трансформаційних процесів: монографя. Х.: ВД, «ІНЖЕК», 2014. 296 с.
  4. КириченкоО. А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія. К. : УЕП «Крок», 2008. 401 с.
  5. ПономаренкоВ. С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование: монография. Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. 144 с.
  6. УжваА. М. Регіональна аграрна політика в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Випуск 28. С. 124–126.
  7. ЛагодієнкоВ. В., Корнієцький О. В.  Логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств. Культура народів Причерномор’я.  №275. С. 207-210.
  8. Bondarenko, Lagodienko V., Sedikova I.,Kalaman O. Application of Project Analysis Software in Project Management in the PreInvestment Phase, Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(13). 2018. pp. 676–684. URL: http://www.iaeme.com/IJMET/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=13

Статтю було отримано 10.03.2019