УДК: 331.1: 631.1

Проскурніна Н.В., доктор економічних наук, доцент
завідувач кафедри міжнародної економіки і менеджменту
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Важливість досліджень соціально-економічного розвитку зумовлюється наявним динамічним розвитком економічних систем. Крім того, економічні системи різних країн мають свої особливості формування, функціонування та розвитку. На сьогоднішній день, велика кількість українських та закордонних дослідників приділяють увагу окремим спектрам та складовим в даному науковому полі. Переважна більшість робіт стосується теоретичного обґрунтування змістовного наповнення економічних систем, увага приділяється економічним механізмам формування ринкової діяльності та ринковій інфраструктурі, особливостям соціальної складової в системі ринкової економіки.  Постійний динамічний розвиток економічних систем, в свою чергу, вимагає пошуку нових знань та наукових досліджень, які пояснюватимуть новації, актуальні результати та надаватимуть можливість ознайомлюватись з інноваційними рішеннями, які в глибокому розумінні являють собою рушійні сили розвитку економічних систем.

Крім того сучасний стан розвитку економічних систем дозволяє сформувати більш розширене уявлення про її змістовне наповнення, яке є інтегрованим механізмом взаємодії між окремими складовими та компонентами. Економічні системи вміщують в собі управлінську складову, економічний блок, технології обліку, аналізу, аудиту, маркетингові або ринкові технології, фінансовий інструментарій тощо. Не можливо, розглядаючи економічну систему, досліджувати окремі напрями, вони всі мають бути взаємодоповненими. Саме таким чином формується інтегрований механізм і через наявність максимально можливої інтеграції формується єдина система в економіці.

Питання соціально-економічного розвитку вимагають не лише проведення аналітичних досліджень, а й є базисом для провадження інноваційної діяльності. Окремі складові системи є джерелом створення новацій та одночасно є площиною для залучення інноваційних технологій. Так, слід відзначити, що питання інноваційного розвитку є невід’ємною частиною забезпечення розвитку сучасних економічних систем, а потреби проведення постійного пошуку нових технологій є запорукою наукової підтримки та теоретичних й прикладних результатів функціонування таких систем.

Важливої проблематики стосуються дослідження не лише економічних систем, а й їх розвиток в різних сферах, галузях. Звичайно, опрацювання окремих напрямів розвитку за галузевою приналежністю та спеціалізацією підприємств – основних учасників економічних відносин – вимагає застосування широкого кола інструментів. Дослідження управлінської складової, маркетингової діяльності, інноваційно-інвестиційних моделей розвитку, інформаційного забезпечення є актуальними питаннями для наукової спільноти.

Опрацюванню сучасних знань та презентації наукових здобутків у визначеній тематиці присвячена колективна монографія «Інноваційні інструменти розвитку соціально-економічних систем» [Innovative tools for socio-economic systems’ development (Edited by Oleksandra Mandych, Aleksander Ostenda. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 2019. 270 р. ISBN: 978 – 83 – 955125 – 0 – 6]. Проведення досліджень вимагає використання досвіду вітчизняних та закордонних наукових здобутків вчених, таким чином саме цей вектор враховано при формуванні матеріалів колективної монографії. Колектив авторів, які представляють польську та українські наукову платформу, за опублікованими результатами досліджень підтверджують важливість соціально-економічного розвитку.

Монографія презентує результати проведених досліджень в різних сферах, всі вони відповідають заявленій тематиці, розкривають основне її сутнісне наповнення з різних сторін. Матеріали монографії є науковим виданням. Зміст роботи чітко окреслений та структурований.  Результати, представлені в монографії, характеризуються всіма необхідними елементами наукової новизни в сфері інноваційного розвитку соціально-економічних систем, тому можуть бути представлені до уваги польських та українських науковців, докторантів, аспірантів, студентської наукової молоді в якості  залучення наукових здобутків та досвіду до подальших досліджень.