УДК: 005.93:001.891

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-24

Ірина Анатоліївна МАРКІНА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0003-2815-4223
E-mail: iryna.markina@pdaa.edu.ua
Юрій Миколайович ГАРІЧЕВ
здобувач, Полтавська державна аграрна академія

JEL classification: D83; M15

Анотація

У зв’язку із зростаючою роллю інформаційних ресурсів, а також через реальність численних загроз надзвичайно актуальні й потребують поглибленого вивчення проблеми інформаційної безпеки підприємств і організацій України. Без належного захисту інформаційного середовища підприємства неможливо забезпечити його економічну безпеку. Збільшення коштів і заходів захисту інформації, спільно з існуючими недоліками типової реалізації системи захисту інформації, збільшують навантаження на персонал підприємства й час на прийняття управлінських рішень. Водночас, менеджери підприємств сфери економіки та бізнесу відчувають певний дефіцит спеціальної літератури з питань забезпечення інформаційної безпеки як складової загальної системи економічної безпеки господарюючого суб’єкта. У зв’язку з викладеним тема дослідження представляється актуальною.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування організаційного забезпечення інформаційної безпеки підприємства й надання пропозицій щодо оптимізації управління нею в умовах динамічного бізнес-середовища.

В статті розглянуто наукові підходи до визначення поняття інформаційної безпеки підприємства. Авторами зазначено, що в науковій літературі відсутній єдиний погляд на сутність поняття «інформаційна безпека». Для одних це поняття відображає діяльність, стан, для інших властивість, процес, функцію, систему гарантій, здатність. Також відсутня норма, яка б містила дефініцію поняття «інформаційна безпека», враховуючи різницю між поняттями інформаційної безпеки й безпеки інформації. Авторами здійснено теоретичний поглиблений аналіз даного поняття. Поняття «інформаційна безпека» слід розглядати як стан захищеності систем обробки та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення. Виокремлено декілька напрямів досліджень змісту даного поняття. Класифіковано й уніфіковано основні заходи щодо управління інформаційною безпекою підприємств і організацій України.

Ключові слова: загрози, захист інформації, заходи, інформаційна безпека, принципи, управління.

Список літератури

 1. Барановський О. І. Фінансова безпека. К. : Фенікс, 1999. 338 с.
 2. Богуш В., Юдін О. Інформаційна безпека держави. К. : «МК-Прес», 2005. 432 с.
 3. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навчальний посібник / Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. та ін. К. : Правова єдність, 2009. 544 с.
 4. Жарков Я. М., Бєсєдіна Л. М. Напрямки зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на Україну. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2009. № 19. С. 15-19.
 5. Захаркін О. О., Абрамчук М. Ю., Деркач М. А. Інформаційні системи та технології у фінансових установах. Суми : Вид-во СумДУ, 2007. 80 с. URL: http://elkniga.info/book_188.html.
 6. Інформаційна безпека. Економічний енциклопедичний словник. URL: http://zalik.org.ua/index.php?newsid=25011
 7. Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.07. М-во освіти і науки України, Нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2004. 42 c.
 8. Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є., Желіховський В. М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навчальний посібник. К. : КНТ, 2006. 280 с. URL: http://pidruchniki.com/component/option,com_jdownloads/Itemid,999999/catpid,349/task,view.annotation
 9. Марущак А. І. Інформаційно-правові напрями дослідження проблем інформаційної безпеки. Державна безпека України. 2011. № 21. С. 92-95.
 10. Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи. Юридичний журнал. 2009. № 5. С. 122-134.
 11. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України / Калюжний Р., Говловський В., Цимбалюк В., Гузалюк М. К. : НТУУ «КПІ», Міністерсово освіти і науки України, 2000. С. 17-21.

Статтю було отримано 08.09.2019