УДК 636.08

Юлія Миколаївна САГАЧКО
кандидат економічних наук, доцент,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті розглянуто необхідність інноваційного розвитку для ефективної діяльності суб’єктів ринку тваринницької продукції на основі впровадження державної та інвестиційної політики, яка повинна бути спрямована на проведення досліджень, створення інноваційних розробок і подальшого їх впровадження в сферу господарювання сільськогосподарських підприємств.

Список літератури

 1. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М.: Прогрес. 1982. 454 с.
 2. Kineva T. S. Analytical evaluation of the formation and use of biological capital Livestock. Ekonomist. 2013. vol. 4. pp. 64-67.
 3. Kozuk V. V., Vodyanko H. Y. Methodological approaches to the evaluation of the innovation capacity of enterprises. Problemu nayku. 2011. 11, pp.30-35.
 4. Palamarchyk D. M. The methodology to estimate the extent of the innovation process. Formyvannya runkovuh vidnosun v Ykraini. vol. 10 (125). pp. 101-105.
 5. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України : навч. посіб. К.: ЦНЛ, 2017. 564 с.
 6. Маргіта Н. О. Проблеми та перспективи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку в Україні. Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Економіка. 2017. Вип. 41. С. 89–93.
 7. Статистичний щорічник України / Державна служба статистики України; за ред. О. Г. Осауленка. К., 2017. 546 с.
 8. Про соціально-економічне становище України за січень-квітень 2018 року /Державна служба статистики України; за ред. І. Є. Вернера. К., 2018. 94 с.
 9. Федун І. Л. Інноваційний напрям розвитку сільського господарства. Інноваційна економіка. 2007. № 2. C. 24-31.
 10. Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК : проблеми, напрями і механізми. Економіка України. 2006. № 2. C. 4–12.
 11. Бодров В. Г., Гусєв В. О., Мартиненко В. Ф. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки : навч.-метод. матеріали. К.: НАДУ, 2009. 60 с.

Статтю було отримано 08.10.2018