УДК: 338

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-25

Людмила Анатоліївна Кримчак
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0002-2546-9257
Валерій Валерійович Гарбузюк
директор комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня»
Микола Миколайович Рудніченко
доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту
Хмельницького національного університету
Інна Петрівна Романюк
сімейний лікар,
ORCID ID: 0000-0003-3292-848X

JEL classification: D81; I1; H75; P36; P46

Анотація

У статті здійснено аналіз сутності безпекоорієнтованого управління та визначено основні його складові – систему управління економічною безпекою та систему управління ризиками. З’ясовано, що ризик являє собою певну невизначеність щодо наслідків діяльності організації. В роботі досліджено специфіку ризиків діяльності закладу охорони здоров’я. Здійснено класифікацію основних ризиків, які на сьогоднішній день є актуальними як для всієї галузі охорони здоров’я, так і для окремого медичного закладу. Досліджено ризики, які можуть виникати під дією факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Визначено, що ризики внутрішнього середовища поділяються на основні, які можуть виникати в процесі надання медичних послуг, та допоміжні, які здебільшого залежать від процесів, що протікають у внутрішньому середовищі функціонування закладу і від дій чи бездіяльності менеджменту закладу. Водночас, досліджено основні зовнішні ризики, які, як правило, виникають під впливом факторів зовнішнього середовища і не залежать безпосередньо від системи управління закладом.

Ключові слова: безпекоорієнтоване управління; ризики; заклад охорони здоров’я; управління ризиками.

Список літератури

  1. Башинська І.О. Механізм забезпечення безпекоорієнтованого управління промисловим підприємством. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць. Київ, 2019. Вип. № 6(74). С. 21- 26.
  2. Вершиніна Д. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпекоорієнтованого управління підприємств будівельної галузі в умовах євроінтеграції: дис.. канд. ек. наук: 051. Харківський національний університет міського господарста імені О.М. Бекетова, 2021. 222 с.
  3. Зачко О.Б. Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем. Управління розвитком складних систем. 2015. № 23 (1). С. 51 – 55.
  4. Притис В.І. Безпекоорієнтоване управління промисловими підприємствами в умовах глобалізацій них викликів: дис. канд..екон.наук: 073, 07. – Хмельницький національний університет, 2021. 216 с.
  5. Волощук Л. О. Теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого управління інноваційним розвитком промислового підприємства: дис. доктора економ. наук: 08.00.04. Одеса, 2016. 605 с.
  6. Гавловська Н. І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04. – Хмельницький, 2017. 616 с.
  7. Рудніченко Є. М., Гавловська Н. І., Гавловська В. І. Деталізація загроз безпекового середовища та аналіз існуючих підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5. С. 283–288.
  8. Рудніченко Є. М. Вплив суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства: дис. … д-ра екон. наук: 21.04.02; Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2014. 579 с.
  9. Горачук В. Управління ризиками в закладі охорони здоров’я http://medforum.in.ua/sites/default/files/upravlinnya_rizikami_v_zakladi_ohoroni_zdorovya_gorachuk_v.v.pdf

Статтю було отримано 20.07.2021