УДК 339.137.2:005.21:338.432

DOI: : https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-46

Анна Миколаївна Орел
кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

JEL classification: Q13; Q10; Q17

Анотація

Вступ. Забезпечення сталого розвитку вітчизняних суб’єктів аграрного виробництва передбачає досягнення й підтримання достатнього для здійснення розширеного відтворення рівня економічної ефективності та конкурентоспроможності. Це, в першу чергу, передбачає формування належного рівня конкурентоспроможності через створення стійких конкурентних переваг продукції і підприємств-товаровиробників. Вказаний процес унеможливлюється без залучення інвестиційних ресурсів і впровадження інновацій з метою створення конкурентних переваг, посилення ринкових позицій і збільшення рівня концентрації виробничого капіталу. Останнє зумовлює необхідність комплексного стратегічного планування, яке б базувалося на інноваційній орієнтації інвестиційної діяльності.

Мета. Метою статті є формування теоретико-методичних і прикладних засад формування конкурентних стратегій інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів аграрного виробництва.

Метод (методологія). У процесі дослідження застосовано методи порівняння, аналізу, теоретичного й логічного узагальнення. Методологічною основою став діалектичний метод дослідження.

Результати. У статті запропоновано авторське бачення дефініції «конкурентна стратегія». Розроблено класифікацію конкурентних стратегій. В якості теоретичної бази визначення напрямків вдосконалення механізмів управління конкурентоспроможністю суб’єктів агробізнесу запропоновано модель стратегічного ромба, яка включає п’ять елементів: арена; провідник; диференціатори; послідовність; економічна логіка. Обґрунтовано пропозиції прикладного характеру щодо реалізації конкурентних стратегій інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів аграрного виробництва.

Ключові слова: конкурентні стратегії, суб’єкти аграрного виробництва; інноваційно-інвестиційний розвиток; управління конкурентоспроможністю.

Список літератури

 1. Азоєв Г. Л. Конкуренция : анализ, стратегия и практика. М. : ЦЭИМ, 2001. 207 с.
 2. Ансофф И. Стратегическое управление; пер. с англ.; под ред. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 519 с.
 3. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія
  / Ю. Б. Іванов та ін.; За заг. ред. Ю. Б. Іванова ; ХНЕУ. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. 383 с.
 4. ПортерМ. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. пер. с англ. М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. 234 с.
 5. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль : «Економічна думка». 2006. 390 с.
 6. Тренев Н.Н. Стратегическое управление : учеб. пособие. М. : ПРИОР, 2000. 282 с.
 7. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. 17-е изд.; пер. с англ. М.: ИД «Вильямс», 2007. 928 с.
 8. Фіщук Б. П., Жевега В. П., Войтенко О. І. Конкурентні стратегії підприємства в умовах мінливого ринкового середовища. Збірник наукових праць ВНАУ, Серія: Економічні науки. №4 (70), Том 2. 2012. С. 206-211.
 9. Лагута Я. М., Михайленко Н. В. Стан та перспективи розвитку ринку органічної продукції в контексті соціальної відповідальності бізнесу. Причорноморські економічні студії. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 18. С. 79-82.
 10. European Union Council Regulation No. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation №. 2092/91. Official Journal of the European Union. 2007. L. 189. 23 р.
 11. Ковальчук С. Я. Муляр Л. В. Виробництво органічної продукції – аграрна спеціалізація україни на міжнародному ринку. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2013. №3 (80). С. 103-109.
 12. Транспортные проблемы агрологистики: цифры. 19.12.2016. URL: http://logist/fm/news/transportnye-problemy-agrologistiki-cifry.
 13. Харсун Л.Г. Вынужденная оптимизация цепей поставок зерновых // Логистика: проблемы и решения. №1 (80). 2019. С. 27-28.
 14. Експортні рекорди зерна. URL: https://ambarexport.ua/blog/export-records-of-grain.
 15. Логистика экспорта зерна Украины: взгляд Soufflet Group. URL: https://greencoltd.com.ua/index.php/en/k2-categories/item/332-logistika-eksporta-zerna-ukrainy-vzglyad-soufflet-group.
 16. Чим живе транспортна логістика в агробізнесі. URL: https://logistics-ukraine.com/2018/06/06/чим-живе-транспортна-логістика-в-агро.

Статтю було отримано 10.09.2019