УДК 338.24

Алла Миколаївна УЖВА
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
E-mail: kot2813028@gmail.com
Олена Валеріївна ДОВГАЛЬ
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук,
Миколаївського національного аграрного університету
E-mail: dovgal@mnau.edu.ua

JEL classification: B 41; C 81; L 25; L 26; M 11

Анотація

Вступ. Підвищення конкурентоспроможності підприємства та посилення його конкурентних позицій на ринку неможливі без ретельно розробленої системи управління конкурентоспроможністю підприємства, заснованої на комплексному механізмі реалізації його конкурентних переваг. Важливість аналізу конкурентоспроможності обумовлена підвищенням рівня конкуренції на зовнішніх і внутрішніх ринках.

Метою статті є дослідження холістичного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства.

Результати. Здійснено узагальнення визначень поняття «конкурентоспроможність підприємства», запропонованих дослідниками. Представлено власне розуміння досліджуваної дефініції як здатності виробляти та реалізовувати продукцію за ціною не вище і за якістю не гірше ніж контрагенти у своїй ринковій ніші. Визначено пріоритетні заходи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Надано пріоритетні принципи управління конкурентоспроможністю підприємства єдність, науковість комплексність безперервність оптимальність ефективність цілісність і конструктивність. Виокремлено складові конкурентоспроможності підприємства, які включають соціально-трудове та техніко-технологічне забезпечення, а також забезпечення відповідного рівня конкурентоспроможності продукції. Запропоновано холістичний підхід в ході дослідження процесу управління конкурентоспроможністю підприємства. Сутність холістичного підходу передбачає розуміння взаємовідносин між суб’єктами як системи, де кожен компонент впливає на ефективність всього ланцюга. Розглянуто сутність поняття «система» та його властивості як цілого.

Висновки. Перевагами запропонованого холістичного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства виступають можливість цілісно здійснювати управління потенціалом підприємства й обґрунтування стратегії подальшого розвитку. Використання запропонованого підходу забезпечить функціонування суб’єктів господарювання як системи на принципах збалансованості, які виступають індикатором синергетичного ефекту.

Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність, холістичний підхід, управління, система.

Список літератури

 1. Должанський І. З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
 2. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. 351 с.
 3. Бланк И. А. Торговый менеджмент. Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. 408 с.
 4. МудракР. П., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172 (7-8). С. 44-50.
 5. УжваА. М. Інфраструктура як фактор підвищення конкурентоспроможності регіональних продовольчих комплексів. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/78.pdf
 6. ШевченкоЛ. С. Конкурентное управление. Харьков: Эстада, 2004.  520 с.
 7. ДіденкоЄ. О. Модель управління конкурентоспроможністю підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 5. С. 23-29.
 8. ДраганО. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти: монографія. Київ : ДАКККіМ, 2006. 160 с.
 9. Митяй О. В., Лагодієнко В. В., Сафонов В. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств як основний важіль сталого розвитку аграрної сфери. Економічний часопис – XXI. 2015, №155(11-12), С. 59-62.
 10. Ужва А. М. Комплексна діагностика економічної складової сталого розвитку сільськогосподарських підприємств у конкурентному середовищі. Економічний аналіз. 2017. № 3. С. 228–235.
 11. Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Моделювання оцінки інноваційної спроможності промислових підприємств. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». №1 (28), 2019. С. 280-289.

Статтю було отримано 03.01.2019