УДК 339.9.01

Андрій Володимирович ЗАВГОРОДНІЙ
кандидат фізико-математичних наук,
кафедра економіки та інформаціи них технологіи
Миколаї вськии міжрегіональнии інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритии міжнароднии університет розвитку людини «Украї на»
E-mail: Andrew-mdu@ukr.net

Анотація

Вступ. Зовнішньоекономічна діяльність сприяє притоку в регіони фінансових ресурсів, впровадженню сучасних технологій, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, створенню нових робочих місць, підвищенню кваліфікаційного рівня персоналу. Дослідження структури та функцій зовнішньоекономічної діяльності для подальшого розширення міжнародного співробітництва і соціального-економічного розвитку країни, є актуальним.

Мета статті полягає у наданні науково-обґрунтованого узагальнення понятійно-категоріального апарату зовнішньоекономічної діяльності.

Результати. Аналізуючи та систематизуючи вітчизняне законодавство, міжнародні конвенції, міжнародні правові акти, наукові праці багатьох учених, узагальнено наукові підходи до визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність», запропоновано структуру досліджуваного поняття.

Висновки. Досліджено функції зовнішньоекономічної діяльності як на рівні держави, так і на рівні суб’єктів (учасників). Перспективами подальших досліджень виступають регіональні особливості, регіональна структура зовнішньоекономічної діяльності, дослідження її взаємозв’язків з економічним розвитком територій..

Ключові слова: зовнішньоекономічна політика, зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, структура, принципи, функції зовнішньоекономічної діяльності.

Список літератури

 1. Конституція України. Від 28 червня 1996 р. в редакції від 30 вересня 2016 р., із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 % D1 %80
 2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України в редакції від 07 лютого 2019 р. № 959-XII, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
 3. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. №436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. №435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 5. Про міжнародні договори України: Закон України в редакції від 20 липня 2014 р. №1906-IV, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
 6. Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України в редакції від 05 січня 2017 р. № 176/95-ВР, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /176/95- %D0 %B2 %D1 %80
 7. Про режим іноземного інвестування: Закон України в редакції від 25 червня 2016 р. № 93/96-ВР, із змінами.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96- %D0 %B2 %D1 %80
 8. Митний кодекс України: Закон України в редакції від 25 листопада 2018р. № 4495- VІ, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 9. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України в редакції від 15 грудня 2017р. № 4002- ХІІ, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12
 10. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України в редакції від 01 січня 2016р. № 671/97- ВР, із змінами. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /671/97- %D0 %92 %D0 %A0
 11. Журавель А. В. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. №3. С. 85-89.
 12. Петрина Н. В. Зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового регулювання. Часопис Київського університету права. 2014. №1. С.174-179.
 13. Кіян О. Теоретико-правові засади адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія / за ред. О. В. Козаченка. Миколаїв: Іліон, 2016. Режим доступу: http://www.nikolaevonua.org.ua/KozachenkoPravoVpliv.pdf
 14. Шкумат А. В. Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вісник Нац. техн. університету «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків: НТУ «ХПІ». 2014. № 63. С. 118–126.
 15. Поляк О. І. Господарсько-правове забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах СОТ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04. Харків, 2016. 23 с.
 16. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон монографія. Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. К.: Центр учбової літератури, 2016. 240 с.
 17. Дегтярова О. И. Полякова Т. Н., Дегтярова О.И., Соркисов С. В. Внешне-экономическая деятельность: учеб. пособие. Москва: Дело, 2006. 424 с.
 18. Васюренко В. О. Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття «зовнішньоекономічна діяльність підприємства». Механізм регулювання економіки. № 2. С. 214–220.
 19. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман; за ред. І. В. Багрової. Київ: Центр навч. л-ри, 2004. 580 с.
 20. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2002. 172 с.
 21. Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Дубенець В. П. Напрями активізації зовнішньо-економічної діяльності вітчизняних підприємств. Агросвіт. 2018. №6. С. 28-31.
 22. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2000. 292 с.
 23. Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І. А. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 248 с.
 24. Машталір Я. П. Формування структури механізму управління зовнішньо-економічною діяльністю машинобудівного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 5. Т. 2. С. 54–57.
 25. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навч. посібник / Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець, П. А. Фісуненко, О. А. Варлаамова; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. В. Орловської; ДВНЗ «Придніпровська держ.акад. буд-ва і архіт.». Д.: АРТ-ПРЕС, 2010. 302 с.
 26. Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. М.: Экономист, 2006. 672 с.
 27. Лепеха М. О., Свириденко Г. М. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за експортоорієнтованою стратегією. Молодий вчений. 2017. №5 (45). С. 655-658.
 28. Зосимова Ж. С. Проблеми та умови покращення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Економіка. Управління. Інновації. 2013. Вип. №2 (10). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua.
 29. Погребняк А. Ю., Хоменко Т. Ю. Еволюція наукових поглядів на сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність». Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2016. Вип. 18. С. 48-53.
 30. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник. К.: Знання, 2006. 462 с.
 31. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 432 с.
 32. Улида В. Ю. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2015. Вип. 2. С.132–139.
 33. Лагодієнко В. В. Підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності за допомогою впровадження концепції маркетингу. Бізнес-Навігатор. 2014. №1(33). С. 237–243.

Статтю було отримано 05.08.2018