УДК 005.33:658.3

Людмила Володимирівна ТЕРЕЩЕНКО
аспірант Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка

Анотація

Вступ. На сьогодні переконлива аргументація та ефективність обміну думками серед вчених на користь народження незвичної ідеї залежать від уточнення сутності та змісту використовуваних термінів. Особливо це актуально для менеджменту персоналу, коли в умовах прискорення обміну знаннями з’являються нові наукові школи та публікуються дослідження, що провокує різне тлумачення однакових термінів.

Метою статті є аналіз та узагальнення існуючого понятійно-категоріального апарату менеджменту персоналу та побудова терміносистеми дослідження ефективності менеджменту персоналу.

Результати. Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження у статті запропоновано послідовність формування терміносистеми дослідження ефективності менеджменту персоналу. Її реалізація представлена такими етапами, як: визначення предметної області дослідження, уточнення його об’єкта та предмета; відбір термінів та створення термінологічного поля предметної області дослідження; визначення відповідності термінів предметній області дослідження шляхом їх аналізу та упорядкування; перевірка отриманої терміносистеми на якість та відповідність поставленим завданням дослідження. Обґрунтовано, що формування терміносистеми дослідження ефективності менеджменту персоналу дозволить вирішити такі проблеми, як: плутанина в термінах; коректна інтерпретація поняття; незрозумілі зв’язки між поняттями; відсутність структурної моделі дослідження.

Висновки. Використання сформованої терміносистеми дослідження ефективності менеджменту персоналу сприяє не тільки детальному вивченню понять та процесів у цій сфері, але й проясненню існуючих лінгвістичних закономірностей понятійного апарату дослідження. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення та обґрунтування оптимальних методів оцінки ефективності менеджменту персоналу.

Ключові слова: терміносистема, ефективність менеджменту персоналу, морфологічний аналіз, контент-аналіз, предметна область дослідження.

Список літератури

 1. Акофф Р. Акофф о менеджменте; пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой. СПб. : Питер, 2002. 244 с.
 2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами; перев. с англ. под ред. С. К. Мородовина; 8-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 832 с.
 3. Гавкалова Н. Л., Власенко Т. А. Управління ефектвиністю менеджменту персоналу: монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. 296 с.
 4. Дейнека А. В. Управление персоналом. Москва : Дашкова и К, 2010. 290 с.
 5. Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. М. : Дело, 1993. 312 с.
 6. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации / под ред. А.Я. Кибанова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2012. 638 с.
 7. Крамаренко А. В. Оцінка ефективності управління персоналом на промисловому підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04. М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». Дніпропетровськ. НГУ, 2014. 20 с.
 8. Осіпова А. Ю. Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. дис. кан-та екон. наук:00.04. Хмельницький. 2015. 246 с.
 9. Управління персоналом / В.М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін. К. : КНЕУ; Краматорськ : НкМЗ, 2013. 666 с.
 10. Управління персоналом сучасної організації / О. А. Гавриш, Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко, Н. І. Ситник, В. Е. Грамотнєв. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 496 с.
 11. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М. : Изд-во ЛКИ, 2007. 286с.
 12. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять: ДСТУ 3966:2009. [Чинний від 2010-07-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2009. IV, 30 с. (Національний стандарт України).

Статтю було отримано 15.08.2018