УДК: 657.1.011.56

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-5

Андрій Васильович Найда
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,
Одеський державний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0002-6371-1382
E-mail: andrew.od2017@gmail.com
Ірина Станіславівна Найда
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,
Одеський державний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0002-9706-7724
E-mail: irochka.lobankina@gmail.com
Галина Олександрівна Ткачук
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри цифрових технологій фінансових операцій, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0001-6937-6223
E-mail: talla2007@ukr.net
Тетяна Дмитрівна Маркова
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри цифрових технологій фінансових операцій, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0002-9437-2635
E-mail: markova.tetiana17@gmail.com
Вероніка Олександрівна Гаврилюк
здобувач вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,
Одеський державний аграрний університет
E-mail: veronka.gavriluk@gmail.com

JEL classification: M15; M41; L86

Анотація

У статті досліджено поняття звітності як елементу інформаційної системи підприємства. Сформовано мету дослідження, що полягає у визначенні основних проблем та особливостей формування та здачі звітності з використанням сучасних інформаційних технологій як важливого елементу диджиталізації в Україні. Визначено сутність понять «фінансова звітність» та «бухгалтерська звітність». Розкрито проб-леми формування та особливості здачі з використанням мережі Інтернет. Проведено ґрунтовний аналіз основних програмних забезпечень та інформаційних технологій, які використовуються для здачі електрон-ної звітності в контролюючі ограни через мережу Інтернет з використанням електронного цифрового підпису. Визначено переваги та недоліки кожного цифрового продукту, які дають змогу прийняти рішення щодо доцільності їх використання та обрання, що максимально забезпечить потреби споживача. Визначе-но перелік параметрів, на які необхідно звертати увагу, а саме ті, що найбільш максимально знижують можливість помилок при складанні звітів, мають простий інтерфейс, синхронізують дані з інших програм, а також гарантують конфіденційність даних. Зазначено, що автоматизація системи бухгалтерського об-ліку є досить важливою для кожного підприємства. Впровадження сучасних інформаційних технологій на підприємстві дасть змогу забезпечити ефективність функціонування обліку та формування фінансової звітності. Визначено необхідність розробки та впровадження єдиних стандартів та форм електронної звітності, що значно покращить взаємозв’язок між державними органами та компаніями, сприяє покра-щенню відносин контролюючих органів. Сформовано перспективи подальших досліджень у напрямі удоско-налення функціоналу програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку, який інтегру-ватиме в собі весь процес від формування даних первинного обліку і закінчуючи успішною здачею звітності в контролюючі органи.

Ключові слова: фінансова звітність, бухгалтерська звітність, електронна звітність, програмне забезпечення, інформаційні технології.

Список літератури

  1. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. Київ: А.С.К., 1998. 768 с.
  2. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 420 с.
  3. Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики. Житомир. ЖІТІ, 1998. 408 с.
  4. Lymer A, Debreceny R, Gray G, Rahman A. Business reporting on the Internet. London: International Accounting Standards Committee, 1999. 110 р.
  5. Trites G. The impact of technology on financial and business reporting. Toronto: Canadian Institute of Chartered Accountants, 1999. 56 р.
  6. Hoffman C., Strand C. XBRL Essentials. New York: AICPA, 2001. 208 р.
  7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
  8. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. Житомир: ПП «Рута», 2003. 444 с.
  9. Яку програму вибрати для подачі звітів в електронному вигляді. URL: https://www.buhuslugi.com.ua/ua/publikatsiji/562-yaku-programu-vibrati-dlya-podachi-zviti-v-elektronnomu-viglyadi.html#q1

Статтю було отримано 18.12.2021