УДК: 658.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-4-2

Любохинець Лариса Сергіївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, підприємництва та торгівлі, Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-1578-615X
Лісовський Ігор Вікторович
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, підприємництва та торгівлі, Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-0923-0983

JEL classification: H56; O10

У дослідженні розкрито актуальність проблеми формування системи економічної безпеки підприємства в умовах цифрової трансформації економіки. Метою дослідження є ідентифікація ризиків та загроз, а також обґрунтування інструментарію формування системи економічної безпеки підприємства в умовах цифровізації бізнес-відносин. Охарактеризовано рівень та обсяги світової електронної комерції. Наведено дані щодо кількості користувачів та динаміки витрат часу, який середньостатистичний інтернет-користувач витрачає щоденно в мережі Інтернет, у 2015–2020 рр. Зроблено прогнозні оцінки зростання обсягу глобального ринку віртуальної реальності в окремих секторах та галузях до 2027 року. Наведено результати експертного опитування топ-менеджерів вітчизняних підприємств щодо використання інструментів цифрових комунікацій під час стратегування розвитку бізнесу. Відображено і охарактеризовано результати факторного аналізу щодо впливу диджиталізації бізнес-відносин на ключові параметри розвитку підприємств. Ідентифіковано ризики та загрози за складовими економічної безпеки підприємств, обумовлені цифровізацією бізнес-відносин. Визначено та обґрунтовано напрями та інструментарій удосконалення системи економічної безпеки підприємств в умовах цифровізації бізнес-відносин.

Ключові слова: економічна безпека підприємства; економіка та управління підприємствами; ризики і загрози; цифрова трансформація; цифровізація бізнес-відносин.

Список літератури

 1. Vasyltsiv, Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Y., Boiko Y., Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters. 2020. Vol. 10. No. 13. P. 3173-3182.
 2. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Васильців В. Г. Характеристики функціональних складових економічної безпеки сектору інформаційно-комунікаційних технологій України. Економічний дискурс. 2017. Вип. 1. С. 161-172.
 3. System transformations of the national economy: challenges and expectations: collective monograph / ed. by O. Vlasiuk and other. Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing House, 2016. Vol. 1. 357 р.
 4. Волошин В. І., Шехлович А. М. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України: аналітична записка. URL: http://www.niss.gov. ua/content/articles/files/IT_sfera-9b344.pdf
 5. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / В. М. Геєць та ін.; за ред. Л. В. Шинкарук. Київ: ІЕПр НАНУ, 2011. 696 c.
 6. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. Київ: НІСД, 2010. 288 с.
 7. Куцик П. О., Процикевич А. І. Пріоритети державної політики фінансово-інвестиційної підтримки розвитку ринку ІТ-послуг України. Вісник Львівського торговельного економічного університету: збір. наук. праць. 2019. Вип. 57. С. 5-12.
 8. Куцик П. О., Процикевич А. І. Напрями та інструменти державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг України. Сталий розвиток економіки. 2018. № 3(40). С.5-10.
 9. Лупак Р. Л. Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки України: пріоритети та інструменти реалізації: монографія. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 527 с.
 10. Лупак Р. Л. Напрями реалізації потенціалу сектору інформаційно-комунікаційних технологій в контексті забезпечення якісних характеристик функціонування внутрішнього ринку та розвитку інформаційного суспільства в Україні. Галицький економічний вісник. Т. 60. № 5. С. 79-94.
 11. Процикевич А. І. Система інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг та методичні засади їх державного регулювання. Бізнес Інформ. 2017. № 10. С. 154–158.

Статтю було отримано 15.11.2022