УДК 330

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-20

Максим Вікторович БАЛАНЮК
аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування,
ORCID ID: 0000-0001-6545-5442
E-mail: maksym.balanyuk@gmail.com

JEL classification: E58; G21

Анотація

Вступ. В умовах нинішньої економіки розвинуті країни створили дієві механізми підтримки економічного розвитку. Сьогодні вже сформовані сприятливі умови для розвитку учасників банківського сектору, проте саме зарубіжний досвід являє собою значний інтерес як для вітчизняних учасників банківського сектору, так і для безпеки національної економіки загалом.

Метою статті є дослідження механізмів розвитку учасників банківського сектору в різних країнах світу, аналіз підходів до корпоративного управління та розвитку учасників банківського сектора.

Результати. Досліджено процеси формування механізмів розвитку учасників банківського сектору у національних економіках різних країн світу. Визначено, що зарубіжний досвід є стимулом для формування власних вітчизняних підходів і механізмів розвитку учасників банківського сектору. Досліджено теорії розвитку учасників банківського сектору. Визначено, що внаслідок зняття більшості адміністративно-законодавчих обмежень і впровадження відповідного комплексу заходів, більшість країн Західної Європи посіли на сучасному етапі розвитку світової економіки лідерські позиції відносно розвитку бізнесу за показниками економічної безпеки учасників банківського сектору економіки. Показано, що, створюючи ефективну систему корпоративного управління, банки стикаються з необхідністю вирішувати безліч специфічних питань на додаток до тих, з якими мають справу акціонерні товариства, що діють у реальному секторі економіки.

Висновки. На основі проведеного дослідження було виявлено, що організація корпоративного управління використовується здебільшого в банках Європи та США, а на практиці таку систему організації роботи наведених вище банківських установ напряму описує моністична концепція.

Ключові слова: банківська система, механізми розвитку, управлінський підхід, банківський сектор, рейтинг успішності.

Список літератури

  1. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Harper Colophon Books, 1974. 618 р.
  2. Рикардо Д. Предложение в пользу экономного и устойчивого денежного образования, а также замечания о прибыли английского банка, поскольку она связана с интересами государства и собственников капитала банка. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1955. 192 с.
  3. Войтко С.В., Гавриш О.А., Згуровський О.М., Нараєвський С.В. Економіка зарубіжних країн. Київ: КПІ ім. І. Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. 400 с.
  4. Зверяков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 520 с.
  5. Холодна Ю. Є. Банківська система : навчальний посібник. X.: Вид. ХНЕУ, 2013. 316 с.
  6. Обельницька Х. В. Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні. Економічний аналіз. 2014. Т. 15(3). С. 93-100.
  7. Єгоричева С. Б. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи: монографія. Полтава : ГОТ Т. 2016. 217 с.
  8. Косова Е. В. Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2014. № 6. С.100-104.

Статтю було отримано 05.01.2020