УДК: 330.341.1:338.432

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-4

Лариса Василівна Тєшева
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ORCID ID: 0000-0003-2007-9150
Наталія Іванівна Моісєєва
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0001-6349-7892
Е-mail: n.i.moiseeva1@gmail.com
Валерія Анатоліївна Грищенко
здобувач освітньо-наукового ступеня доктор філософії Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

JEL classification: O32, Q16

Анотація

Вступ. Відображення взаємозв’язків та впорядкованості процесів у ході реалізації проектів становить загальну методологію проектного управління, яка на разі набула світового рівня визначеності як прийнятного та доцільного стандарту управління. Для суб’єктів господарювання актуальним є впровадження окремих інноваційних проектів, або їх портфелів. На макроекономічному рівні доцільно розглядати програми, які становлять собою множину взаємопов’язаних проектів за цілями, де реалізація кожного з них обумовлює можливість впровадження іншого. На макроекономічному рівні доцільно розглядати програми, які становлять собою множину взаємопов’язаних проектів за цілями, де реалізація кожного з них обумовлює можливість впровадження іншого. В такому аспекті програми часто набувають соціально-економічного характеру розвитку, де проекти всередині направлені як на отримання комерційної вигоди, так і на вирішення соціальних проблем.

Метою статті є обґрунтування процесу управління портфелем інноваційних проектів в аграрному секторі економіки та характеристика основного інструментарію в рамках відповідного механізму управління.

Результати. Виділено особливі риси портфельного, програмного та проектного управління. Здійснено порівняння існуючих підходів до обґрунтування вибору портфелю проектів. Виділено ключові процеси, які мають бути реалізовані, в ході впровадження портфелю інноваційних проектів. Узагальнено найбільш розповсюджені процедури обґрунтування портфелю інноваційних проектів. На основі проведеного узагальнення, враховуючи специфіку агроінноваційних проектів, запропоновано послідовність процесів обґрунтування портфелю проектів. Особливостями даної декомпозиції є визначення її складових: процесів ідентифікації проектів у портфелі, категоризації компонентів, оцінки компонентів, відбору компонентів, визначення часових характеристик і розробки бюджету, а також балансування портфелю. Для кожного із окреслених процесів зазначені відповідні входи, виходи та інструменти забезпечення. Також виділено принцип ефективності управління портфелем інноваційних проектів та роз’яснено їх зміст.

Ключові слова: інновації, інноваційні проекти, управління інноваціями, інструменти реалізації інновацій, інноваційний розвиток аграрного сектору.

Список літератури

 1. Рач В.А., Россошанська О.В., Медведєва О.М. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навчальний посіб. К.: К.І.С., 2010. 276 с.
 2. Тян Р.Б., Холод Б.И., Ткаченко В.А. Управление проектами. Днепропетровск : Днепропетр. акад. упр., бизнеса и права, 2000. 224 с
 3. The Standard for Portfolio management Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania USA, 2008. 203 р. URL: https: pmi.orgpmbok-guide-standardsfoundationalstandard-for-portfoliomanagement.
 4. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. М. : Инфа-М, 2007. 336 c.
 5. Смоляр Л.Г., Лободзинська О.Ю. Управління портфелем інноваційних проектів підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 7 (3). С. 185-187.
 6. Молоканова В. Методологічні засади портфельного управління стратегічним розвитком регіонів. Державне управління та місцеве самоврядування. Вип. 2. С. 105-111.
 7. Тисько М.М.Зменшення витрат підприємства під час впровадження стратегії інноваційного розвитку на основі удосконалення управління ресурсами портфеля проектів. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 4. С. 103-106.
 8. Катренко А.В., Магац Д.С., Магац А.С. Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. № 770. С. 169-176.
 9. Царев В.В. Оценка экономической эффективности. Спб. Питер, 2004. 464 с.
 10. Гарбуз С.В. Інноваційний проект: сучасні підходи до оцінювання та вибору. Формування ринкової економіки. 2012. Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту. Ч. 2. С. 263-273.
 11. Федотова І.В. Формування та вибір портфеля інноваційних проектів підприємства. Економіка транспортного комплекс: збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Вип. 27. С. 88-105.
 12. Саченко О.А. Управління портфелем інноваційних проектів щодо модернізації обладнання. Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць. №1 (48). С. 129-136.

 

Статтю було отримано 08.01.2021