УДК 338.637

Ірина Анатоліївна МАРКІНА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
E-mail: irisla7@ukr.net
Олена Михайлівна ОВЧАРУК
здобувач, кафедра менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
E-mail: elena200781@gmail.com

Анотація

Вступ. У процесі формування конкурентного ринку й механізмів економічного розвитку в Україні склалися диспропорційні умови господарської діяльності підприємств. Значною мірою негативні тенденції і перетворення вплинули на функціонування підприємств агропродовольчої сфери. Протягом останніх років фінансовий стан більшості підприємств агропродовольчої сфери України залишається нестабільним. Для підтримки платоспроможності й конкурентоспроможності підприємств необхідно дослідити особливості антикризового управління, виявити причини та фактори виникнення кризових ситуацій і сформувати антикризовий інноваційний профіль, який є особливо актуальним при посиленні зовнішнього впливу на розвиток підприємства.

Метою статті є аналіз і дослідження елементів системи формування антикризового інноваційного профілю підприємств агропродовольчої сфери.

Результати. Визначено необхідність структуризації підприємств агропродовольчої сфери регіону на типові й центри інтеграції, що є актуальною основою технологічної платформи. Запропоновано систему критеріїв для пошуку сильних і слабких сторін технологічної платформи. Проведено PRESTCOM-аналіз системи антикризового управління підприємств агропродовольчої сфери на інноваційній основі. Досліджені сценарії впливу зовнішнього середовища на технологічну платформу як основу інноваційного профілю підприємств агропродовольчої сфери.

Висновки. Отримані результати дослідження вказують на те, що сучасна методика аналізу антикризового управління підприємств агропродовольчої сфери потребує удосконалення через слабоструктурованість у формуванні їх інноваційного профілю. Подальші дослідження будуть спрямовані на комплексне вивчення даного питання й практичне застосування його результатів.

Список літератури

 1. Бергер А. Д. Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України. Інтелект ХХІ. 2017. № 1. С. 41-51.
 2. ГригоренкоЄ. О. Моделювання інформаційно-інноваційного механізму антикризо-вого управління машинобудівними підприємствами на основі теорії нечіткої логіки. Економіка і регіон. № 6 (49). С. 60-66.
 3. Гладій М. В., Сичевський М. П. Функціонування м’ясопереробної галузі України в глобальній продовольчій системі. Вісник аграрної науки. 2018. №5 (782). С. 5-11.
 4. Захаренко Н. С. Удосконалення підходу до формування системи прогнозування антикризових заходів управління на промислових підприємствах. Молодий вчений. 2017. № 6 (46). С. 434-438.
 5. Калюжна Ю. В. Експрес-діагностика кризового стану підприємства з метою визначення різновиду банкрутства. Вісник ДНУ. Серія Економіка. 2014. Вип. 3. С. 60-67.
 6. Черноіванова Г. С. Аналіз стану інноваційної діяльності та розвитку інноваційної праці. Технологический аудит и резервы производства. № 3/4(29). 2016. С. 8-12.
 7. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 10-14.
 8. Драган О. І. Запровадження технології аутсорсингу для удосконалення бізнес процесів підприємства. Інтелект ХХІ. 2018. № 2. С. 135-139.
 9. Дьяченко Ю. В. Управління конкурентною стратегією м’ясопереробних підпри-ємств: дис. … кандидата екон. наук: 08.00.04. Одеса, 2018. 207 с.
 10. Карпенко С. М. Основні тенденції розвитку птахівництва. Экономика и менеджмент. 2016. Вип. 7. ULR: http://www.ait-magazine.com.ua/sites/default/ files/karpenko.pdf
 11. Маховський Д. В. Сучасні тенденції розвитку регіонального ринку м’яса в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 33. С. 58-64.
 12. Седікова І. О., Бондар В. А. Сучасний стан та система управління підприємств м’ясопродуктового під комплексу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 15. Частина 3. 2015. С. 109-113.

Статтю було отримано 05.11.2018