УДК: 338.262.7:330.33

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-28

Nazariy Popadynets
PhD of Economic Sciences, Senior Researcher of Department
of Regional Economic Policy at M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

JEL classification: L10; L11; L51; L81

Abstract

Introduction. Nowadays, the market reforms on the consumer market are being actively discussed from the viewpoint of numerous dysfunctions that used to emerge and continue emerging. Therefore, there is a logical question of how the regulations in Ukraine have contributed thereto, and how efficient, logical, and well-timed they have been, etc. Hence, the complex methodological research of the system of public regulation of the domestic consumer goods market and finding the directions of improving its regulation are of urgent need.

The paper aims to determine the methodological foundations of researching the domestic consumer goods market and the grounds of its regulation.

Results. The paper analyzes a range of scientific publications that can be the basis to making a conclusion that determining the scientific paradigm that has the worldview function and emphasizes the most essential problems of the issue examined by the scientists is among the important methodological aspects of scientific opinions’ research. The paper defines that the nature of methodological research lies in determining the functional practices and trends of the development of certain economic phenomena, and in our case – the development of the domestic consumer goods market and its regulation tools. The forming of the developed domestic consumer goods market is confirmed to be totally impossible without the scientific substantiation of the selection of priority development directions in determining the goals and tasks of the public policy directed at adjusting the market processes. In such cases, the scientific diagnostics of the domestic consumer goods market condition should be applied, and on this basis, the processes on the market should be monitored.

Conclusions. The paper suggests a logical-structural scheme to research the domestic consumer goods market and approaches to its regulation. The theoretical-analytical and recommending sections are allocated to disclose our view over the contemporary conceptual and methodological approaches and to offer suggestions on the improvement of the set of tools of domestic consumer goods market’s public regulation.

Key words: domestic market, consumer goods, methodology, economic research, public regulation.

References

 1. Filosofskiy slovar’ [Philosophical Dictionary] (1968). Moscow:
 2. Surmin, Yu.P. (2006). Maysternya vchenoho [Scientist’s workshop]. Kyiv: Navchalʹno-metodychnyy tsentr «Konsortsium z udoskonalennya menedzhment-osvity v Ukrayini».
 3. Konverskyy, A.Ye. (Ed.) (2010). Osnovy metodolohiyi ta orhanizatsiyi naukovykh doslidzhenʹ[Fundamentals of methodology and organization of scientific research]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.
 4. Novokreshchenov, I.O., Boyko, O.V., Didovets I.V. (2009). Metodychnyy posibnyk dlya studentiv ekonomichnykh spetsialʹnostey dennoyi ta zaochnoyi form navchannya z dystsypliny «Metodolohiya ta orhanizatsiya naukovykh doslidzhenʹ» [Methodical manual for students of economic specialties of full-time and part-time forms of education in the discipline “Methodology and organization of scientific research”]. Kyiv: DETUT publishing house.
 5. Rakitov, A.I. (1971). Kurs lektsiy po logike nauki [Course of lectures on the logic of science]. Moscow: Vysshaya shkola.
 6. Romanchykov, V.I. (2007). Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Basics of the scientific research]. Кyiv.
 7. Bilukha, M.T. (2002). Metodolohiya naukovykh doslidzhenʹ [Bilukha MT Methodology of scientific research]. Кyiv: ABU.
 8. Baskakov, A.Ya., Tulenkov N.V. (2002). Metodologiya nauchnogo issledovaniya [Research methodology]. Кyiv: MAUP.
 9. Kovalchuk, V.V., Moyisyeyeva, L.M. (2004). Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Basics of the scientific research]. Кyiv: Profesional.
 10. Yerina, A.M., Zakhozhay, V.B., Yerin D.L. (2004). Metodolohiya naukovykh doslidzhenʹ [Research methodology]. Кyiv.
 11. Hanin, V.I., Hanina, N.V., Hurova, K.D. (2008). Metodolohiya sotsialʹno-ekonomichnoho doslidzhennya [Methodology of socio-economic research]. Кyiv: Tsentr navchalʹnoyi literatury.
 12. Popper, K. (1995). “What is dialectics?” Voprosy filosofii?, no. 1, pp. 118-138.
 13. Reshetnichenko, A.V. (2010). Metodolohichna rolʹ dialektychnykh tezaurusiv [Methodological role of dialectical thesauri]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Grani/2010_4/F-3.pdf
 14. Popovich, I.V. (1982). Metodika ekonomicheskikh issledovaniy v sel’skom khozyaystve [Methodology for economic research in agriculture]. Moscow:
 15. Lohosha, R.V. (2017). “System approach in the methodology of agricultural market research”. Infrastruktura rynku, vol. 8, pp. 43-47.
 16. Katran, M.V. (2018). Vnutrishniy rynok spozhyvchykh tovariv v umovakh hlobalʹnoyi konkurentsiyi [Domestic market of consumer goods in conditions of global competition]: Dr.Sci. in Econ. Thesis. Kyiv.
 17. Bolyukh, M.A., Burchevskyy, V.Z., Horbatok, M.H. et al. (2003). Ekonomichnyy analiz [Economic analysis]. Кyiv: KNEU.
 18. Bessonova, N.Yu. (2006). Infrastruktura potrebitel’skogo rynka regiona: problemy upravleniya rezervami [Infrastructure of the consumer market in the region: problems of reserve management]. Saratov: SGSEY.
 19. Yeliseyeva, I.I., Yuzbashev, M.M. (2004). Obshchaya teoriya statistiki: uchebnik [General theory of statistics]: Textbook. Moscow: Finansy i statistika.
 20. Moshin, Yu.N., Moshin, A.Yu. (2004). Analiz kon”yunktury potrebitel’skogo rynka: Uchebnoye posobiye [Consumer Market Analysis]: A Study Guide Moscow: URAO.
 21. Mkhitaryan, V.S., Arkhipova, M.Yu. Sirotin, V.P. (2008). Ekonometrika: uchebno-metodicheskiy kompleks [Econometrics: educational and methodological complex]. Moscow: EAOI.
 22. Tereshchenko, N.N. (2007). Metodologicheskiye podkhody k ekonomicheskoy diagnostike sostoyaniya i razvitiya potrebitel’skogo rynka [Methodological approaches to economic diagnostics of the state and development of the consumer market].
 23. Tereshchenko, N.N. (2008). Ekonomicheskaya diagnostika sostoyaniya i razvitiya potrebitel’skogo rynka [Economic diagnostics of the state and development of the consumer market]. Moscow: Creativnaya ekomika.
 24. Tikhomirov, N.P. (2011). Metody ekonometriki i mnogomernogo statisticheskogo analiza [Methods of econometrics and multivariate statistical analysis]. Moscow: Ekonomika.
 25. Ivanilov, Yu.P., Lotov, A. V. (1979). Matematicheskiye modeli v ekonomike [Mathematical models in economics]. Moscow: Nauka.
 26. Kravchenko, R.G. (1973). Ekonomiko-matematicheskiye metody v organizatsii i planirovanii sel’skokhozyaystvennogo proizvodstva [Economic and mathematical methods in the organization and planning of agricultural production]. Moscow: Kolos.
 27. Turchyn, V.M. (1999). Matematychna statystyka [Mathematical statistics]. Kyiv: Akademiya.
 28. Porter, M. (2006). Konkurentnaya strategiya. Metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive strategy. Methodology for analyzing industries and competitors]. Moscow: Al’pina Biznes Buks.
 29. Porter, M. (1997). Stratehiya konkurentsiyi [Competition strategy]. Kyiv: Osnovy.
 30. Mityayeva, T.L. (2011). Sehmentatsiya yak metod vyvchennya nezadovolenykh potreb spozhyvacha na rynku produktiv shvydkoho kharchuvannya. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2011_31_2/Mityaev.pdf
 31. Galiakhmetov, R.A., Kutyashova, Ye.V. (2004) Razvitiye regional’nogo potrebitel’skogo rynka [Development of the regional consumer market]. Izhevsk: Izd-vo IzhGTU.
 32. Bilokin, T.H. (2010). “Methods of diagnostics of the regional consumer market”. Visnyk ZHDTU. Ekonomichni nauky, 3(53), pp. 226-228.
 33. Kiseleva, Ye.N., Vlasova, O.V., Konnova, Ye.B. (2009). Rynok prodovol’stvennykh tovarov [Food market].
 34. Kuzichkina, N.I. (2018). «Methodological bases of diagnostics of a condition of the consumer market». Chetvertaya mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya Internet-konferentsiya «Spetsproyekt: analiz nauchnykh issledovaniy» (23-24 iyulya 2009 g., Kharkivs’kiy torgovel’no-yekonomichniy institut KNTEU) [The fourth international scientific and practical Internet conference “Special project: analysis of scientific research” (July 23-24, 2009, Kharkiv Trade and Economic Institute KNTEU)]. Available at: http://www.confcontact.com/2009specpr/kuzich.php
 35. Samuelson, P. (1994). Ekonomika [Economics]: 2 Vols. Vol. 1. Moscow: Algon.
 36. Lihonenko, L.O. (Ed.). Spozhyvchyy rynok Ukrayiny: metodolohiya doslidzhennya ta rehulyuvannya [Consumer market of Ukraine: research and regulation methodology] (2007). Kyiv: Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy torhovelʹno-ekonomichnyy universytet.
 37. Kondra, O. (2012). «Regional features of formation and development of the consumer market of Ukraine». Rehionalʹni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrayiny, vol. 17, pp. 21-27.
 38. Makdonald, M., Danbar, Ya. (2002). Segmentirovaniye rynka: prakticheskoye rukovodstvo [Market Segmenting: A Practical Guide]. Moscow: Delo i Servis.
 39. Krymskiy, S.B., Zhilin, B.B., Paniotto, V.I. et al. (1990). Ekspertnyye otsenki v sotsiologicheskikh issledovaniyakh [Expert assessments in sociological research]. Kyiv: Naukova dumka.
 40. Punj, G., Stewart, D.W. (1983). Cluster analysis in marketing research: review and suggestions for application. Journal of Marketing Research, no 20, pp. 134-148.
 41. Romesburg, С. (2004). Cluster Analysis for Researchers. Morrisville, North Carolina: Lulu.com.
 42. Yakhno, T.P. (2019). Rozvytok natsionalʹnoyi ekonomiky v indykatorakh spozhyvchoho rynku: teoriya, metodolohiya, praktyka [Development of the national economy in consumer market indicators: theory, methodology, practice]. Sci. in Econ. Dissertation, Poltava.
 43. Brodel, F. (1988). Material’naya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm, XV-XVIII vv. T. 2. Igry obmena [Material civilization, economy and capitalism, XV-XVIII centuries. Vol. 2. Games of exchange]. Moscow:
 44. Metodyka vyznachennya monopolʹnoho (dominuyuchoho) stanovyshcha sub’yektiv hospodaryuvannya na rynku, zatverdzhena rozporyadzhennyam Antymonopolʹnoho komitetu Ukrayiny vid 05.03.2003 r. № 49-r ta zareyestrovana v Ministerstvi Yustytsiyi Ukrayiny 1.04.2002r. za № 317/6605 [Methodology for determining the monopoly (dominant) position of economic entities on the market, approved by the order of the Antimonopoly Committee of Ukraine dated 05.03.2003 № 49-r and registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 1.04.2002. for № 317/6605].
 45. Sizonenko V.A. (1990). Ramochnaya ekonomika: sistema interesov. [Framework economy: system of interests]. Kyiv: Znaniye.

The article was received 10.07.2020