УДК: 338.2: 330.3

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-28

Тарас Григорович Васильців
доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
ORCID ID: 0000-0002-2889-6924
E-mail: tgvas77@ukr.net
Ольга Петрівна Мульска
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
ORCID ID: 0000-0002-1666-3971
E-mail: oliochka.mulska@gmail.com

JEL classification: E30; E61; J60

Анотація

Вступ. В умовах глобалізації спостерігається інтенсифікація міграції людських ресурсів, бізнесу й інтелектуальної власності, що має як позитивні, так і негативні ефекти на економічний розвиток країни. З метою мінімізації негативних наслідків та запобіганню загроз актуалізується необхідність розробки економічного механізму регулювання міграції бізнесу у частині створення сприятливих умов щодо започаткування і ведення підприємни-цької справи, усунення монополізації секторів економіки та розвитку здорової конкуренції.

Мета. Метою статті є формування механізму регулювання міграції бізнесу та інтелектуальної власності задля досягнення сталого розвитку національної економіки.

Результати. Встановлено, що достатньо критичним з позиції впливу на економічну безпеку держави є розвиток зовнішніх міграційних процесів у міграцію бізнесу та пов’язаних з цим матеріальних і нематеріальних активів, інтелектуальної власності, бізнес-технологій. Активізація процесів міграції бізнесу головно обумовлена, по-перше, диспропорціями у бізнес-середовищі країн; по-друге, системними загрозами економічної безпеки ведення бізнесу в країні–донорі міграції бізнесу; по-третє, широким досвідом успішних позитивних практик підприємництва в країні–реципієнті міграції бізнесу. Неналежна увага до поширення процесів міграції бізнесу та інтелектуальної власності призводить до послаблення потенціалу ділової активності населення, зниження конкуренції, стагнації відновлювальних процесів, деактивізації стартапів, деформу-вання внутрішнього ринку праці, збільшення чисельності практик стаціонарної міграції та переселення родин, звуження креативного сектора та послаблення інноваційно-технологічної компоненти конкурентоспроможності національної економіки.

Висновки. Державна політика управління міграційними процесами в умовах забезпечення розвитку національної економіки потребує формуванню нового економіч-ного механізму управління міграцією бізнесу задля збереження і примноження підприєм-ницького капіталу України.

Ключові слова: міграція бізнесу, державна політика, національна економіка, інтелекту-альна власність, економічний механізм, стимули, підприємницький капітал.

Список літератури

 1. Libanova E. M., Pozniak, O. V. External labor migration from Ukraine: the impact of COVID-19. Demography and Social Economy. 2020. №4 (42), 25-40. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2020.04.025.
 2. Libanova E. Labour migration from Ukraine: key features, drivers and impact. Economics and Sociology. 2019. № 12(1), pp. 313-328. DOI: 14254/2071-789X.2019/12-1/19.
 3. Vollmer B., Malynovska O. Ukrainian Migration Research Before and Since 1991. Ukrainian Migration to the European Union. 2016. Cham: Springer (pp. 22-32). https://org/10.1007/978-3-319-41776-9_2.
 4. Малиновська О. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку: Аналітична доповідь. Київ: НІСД, 2010. URL: www.niss.gov.ua/content/articles/files/malinovska79apdf
 5. Pozniak O. External labour migration in Ukraine as a factor in socio-demographic and economic development. Migration Policy Centre, CARIM-East Research Report, 2012/14. URL: https://cadmus.eui.eu//handle/1814/24857
 6. Bilan Y. Migration of the Ukrainian population: Economic, institutional and sociocultural factors. London: Ubiquity Press, 2017. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/182426/1/637906.pdf
 7. Sadova U. Migration in terms of transformation of regional labour markets of Ukraine: mechanisms of regulation. Lviv, M. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190006.pdf
 8. Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіональні аспекти: монографія /наук. ред. У.Я.Садова. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». Львів, 2016. 266 с.
 9. Семів Л.К. Методичний підхід до оцінювання середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 37-49.
 10. Вовканич С.Й., Бідак В.Я., Левицька О.О. Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2012. № 4. С. 241-250.
 11. Mulska O., Levytska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Vasyltsiv, T.Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. № 18(3), рр. 426-437. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.35
 12. Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M. Social security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy. Baltic Journal. 2019. № 5 (4), рр. 50-58.
 13. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання: наукове видання / за ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 128 с.
 14. Mulska O., Baranyak I. Formation of the forecasting model for Ukrainian-German migration system. Economy and forecasting. № 2, pp. 119-136.
 15. Levytska O., Mulska O., Ivaniuk U., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T., Lupak Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine. TEM Journal. 2020. № 9(2), рр. 507-514. DOI: 10.18421/TEM92-12
 16. Бізнес-міграція. Українці масово стають польськими підприємцями. Веб-сайт. URL: https://lb.ua/world/2021/04/01/481246_biznesmigratsiya_html.
 17. Деофшоризація може спричинити бізнес-міграцію з України. Веб-сайт. URL: https://agropolit.com/news/1288-deofshorizatsiya-moje-sprichiniti-biznes-migratsiyu-z-ukrayini–nardep.
 18. Ease of Doing Business Scores. 2020. Веб-сайт. URL: https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score.
 19. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України № 2157-III від 21.12.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-14#Text.

Статтю було отримано 16.01.2021