УДК: 334.758.4:338

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-2

Олександр Олексійович МАКЄЄВ
заступник директора ТОВ «Новітні технології землеустрою», Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Азада ДЖУМАЄВА
здобувач освітньо-наукового ступеня доктор філософії, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

JEL classification: Q13

Анотація

Метою дослідження визначено аналіз теоретичних та прикладних аспектів розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві. Розкрито сутність інтегрованих формуваннях горизонтального і вертикального типів як напрямків консолідації капіталу в агропромисловому секторі. Представлено ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в аграрному виробництві з акцентуацією уваги на домінуючих тенденціях в розрізі аспектів «концентрація – деконцентрація». Досліджено напрямки диверсифікації діяльності агрохолдингів в Україні. Доведено ефективність стратегії укрупнення та консолідації аграрного виробництва на основі збільшення довжини внутрішньогосподарського ланцюга доданої вартості шляхом реалізації стратегії формування вертикально інтегрованих структур. Позитивний ефект функціонування останніх реалізується в усуненні цінових диспропорцій між сферами доведення аграрної продукції до кінцевого споживача; гармонізації руху матеріального потоку в рамках логістичних процесів – від забезпечення виробництва предметами і засобами праці до оптимізації каналів збуту готової продукції в результаті включення відповідних складових у структуру виробничого процесу. Виділено негативні (економічні, екологічні, соціальні) наслідки надконцентрації виробництва в агропромисловій сфері. Економічні результати діяльності агрохолдингів розглянуто в розрізі юридичних компонент – стратегічне рішення щодо реєстрації агрохолдингів в офшорних зонах призводить до суттєвого скорочення податкових надходжень, зменшуючи можливості держави в реалізації суспільних інтересів. Екологічні наслідки функціонування інтеграційних об’єднань зумовлено домінування в продуктовій структурі агрохолдингів комерційно привабливих продуктів, що має результатом скорочення площ найбільш цінних ґрунтів, зменшення рівня родючості всього ґрунтового покриву, значного зниження екологічних функцій ґрунтів, скорочення біорізноманітності. Соціальний ефект концентрації виробництва в агропромисловій галузі має негативне забарвлення з огляду впливу на рівень зайнятості та поглиблення інфраструктурних проблем сільських місцевостей. Запропоновано напрямки коригуючих дій з боку держави щодо гармонізації структурних параметрів досягнення ефективного використання ресурсного потенціалу агропромислової сфери.

Ключові слова: агропромислове виробництво, інтеграція, концентрація, вертикально інтегровані структури, ланцюг доданої вартості, агрохолдинги.

Список літератури

  1. Красноруцький О.О. Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів. URL: http://vlp.com.ua/files/24_25.pdf
  2. Данкевич Є., Данкевич В. Переваги і ризики надконцентрації агропромислового виробництва та земельних ресурсів: економічний, екологічний та соціальний аспект. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2, No. 3, 2016. C. 60-74, c. 61.
  3. Артеменко І.С. Теоретико-методичні основи концентрації виробництва на підприємствах агропромислового комплексу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». 2016. Випуск 1(29). С. 23 – 28.
  4. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? URL: https://www.apd-ukraine.de/images/AgPP_21_Ukr.pdf
  5. Топ 100 латифундистов Украины. URL: https://latifundist.com/rating/top100#308
  6. Топ-10 крупнейших латифундистов в Украине. URL: https://www.youtube.com/watch?v=YKDYXBV_47E
  7. Агрохолдинги Украины. URL: https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy
  8. Топ-100 латифундистов Украины. URL: https://latifundist.com/rating/top100#309
  9. Основи економічної теорії та судової бухгалтерії : навч. посіб. / Т. Ф. Ларіна, Н. В. Павленко, С. О. Ткаченко В. А. Фурса ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. 328 с.
  10. Методичні рекомендації щодо призупинення деградаційних процесів у агроландшафтах поліської зони Житомирської області / [А. О. Мельничук, А. М. Бовсуновський, О. І. Савчук та ін.]. Житомир : Ін-т сільського госп-ва Полісся НААН, 2011. 40 с.

 

 

Статтю було отримано 08.12.2020