УДК: 658:005

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-44

Надточій Ірина Ігорівна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0003-0693-8000

JEL classification: M 12

Процеси прискореної цифрової трансформації всіх сфер суспільного буття наразі виступають головним трендом розвитку глобальної економіки, а темпи проникнення та ефективність застосування цифрових технологій в економіці всіх рівнів є визначальним чинником її конкурентоспроможності та засобом виживання, особливо в умовах сучасних викликів, пов’язаних з активними бойовими діями, пандемією та вимушеною адаптацією до пов’язаних з нею загроз і перешкод. Необхідно зазначити, що саме цифрова трансформація стане рушійною силою повоєнного відновлення національної економіки. Метою статті є визначення економічних передумов, тенденцій розвитку та особливостей впровадження HR-технологій крізь призму цифрових трансформацій. Визначено цілі цифрової трансформації системи управління персоналом. Окреслено основні передумови впровадження цифрових трансформацій у систему управління персоналом. Визначено, що перехід управління персоналом у цифрове середовище призводить до трансформації завдань, базових функцій та самої структури управління. Водночас рамки цифрових трансформацій, ефекти цифрового управління персоналом та вектори їх розвитку зазвичай відрізняються щодо різних галузей та сфер діяльності.

Ключові слова: цифрові технології, HR-технології, цифрові трансформації, HR-процеси.

Література

  1. Irtyshcheva I., Pavlenko O., Kramarenko I., Boiko Y., Chumakova K., Hryshyna N., Ishchenko O., Zubko A. Economic Monitoring of Transformation Processes: National Realities and Foreign International. Journal of Industrial Engineering & Production Research. 2023. Vol. 34. Issue 1. Р. 1-
  2. Чернікова Н.М., Вороніна В.Л., Чеботарьов К.Г. Інноваційні підходи в управлінні  HR-процесами на вітчизняних підприємствах. Трансформаційна економіка. 2023. № 3 (03). С. 70-75.
  3. Короленко О.Б., Кутова Н.Г. HR-Менеджмент підприємства: виклики та реалії сьогодення. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-60.
  4. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ: Видавництво “Заповіт”, 2020. 274 с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.
  5. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Каб. Міністрів України № 67-р від 17 січня 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#T.
  6. Власенко Т.А., Степаненко С.В. Лідерство та мотивація підприємця в сучасних умовах. Причорноморські економічні студії. 2023. Випуск №79. С. 75-79. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.79-10
  7. Гавкалова Н.Л., Власенко Т.А. Управління ефективністю менеджменту персоналу : монографія. Харків: ХНЕУ, 2011. 295 с.
  8. Накісько О.В., Руденко С.В., Грідін О.В. Заробітна плата як невід’ємна складова системи мотивації праці. Вісник Харківського нац. техн. у-ту сільського господарства: Економічні науки. 2019. Випуск 200. С. 226-235.

Статтю було отримано 15.01.2024