УДК 364.144 (477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-3-19

Ірина Анатоліївна Маркіна
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
Олександр Володимирович Калініченко
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних
економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія
Владислав Станіславович Лесюк
здобувач, Полтавська державна аграрна академія

JEL classification: D63

Анотація

Вступ. Найбільшою і найсуперечливішою проблемою, що характерна не лише для України, а й для всього світу є економічна нерівність, яка супроводжує людство протягом усього його існування. Вона негативно позначається на рівні життя населення, впливає на людський розвиток, є джерелом соціальної напруженості та державної нестабільності, негативно впливає на розвиток національної економіки, але з іншого боку вона є рушійною силою економічної активності населення. В наш час питання економічної нерівності постає досить гостро, адже для структури українського суспільства характерні: низька частка середнього класу, значна диференціація доходів населення, велика частка бідного населення.

Метою статті є розкриття сутності й особливостей економічної нерівності в Україні, розробка пропозицій з удосконалення заходів подолання економічної нерівності в Україні.

Результати. Досліджено економічну нерівність в Україні за допомогою таких методів, як: крива Лоренца, коефіцієнт Джині та квінтильний коефіцієнт. Розглянуто динаміку прожиткового мінімуму, номінальної та реальної заробітної плати в Україні. Проаналізовано рівень життя та середньомісячну заробітну плату в Україні та Європі. Визначено основні напрямки реформування соціальної політики України для забезпечення сталого соціального розвитку. Визначені основні заходи подолання економічної нерівності в Україні.

 Висновки. Українському суспільству характерна висока диференціація між різними групами населення. В Україні відсутній потужний середній клас, який мав би бути стовпом економічної стабільності держави. Для подолання економічної нерівності в Україні необхідно здійснити такі заходи: встановлення середніх цін для асортименту товарів споживчого кошика; надання соціальних трансфертів безпосередньо споживачу; підвищення державних соціальних гарантій; збалансування між купівельною спроможністю заробітної плати та зростанням цін на товари та послуги; чітке визначення та затвердження законодавством розміру соціальних виплат та категорій населення, що їх отримують; посилення державного регулювання за процесами розподілу формування доходів населення; підвищення рівня зайнятості населення; підтримання та розвиток малого та середнього бізнесу; ведення правдивого моніторингу за стратегічними напрямками подолання бідності серед населення; державне е регулювання за зміцненням позицій середнього класу.

Ключові слова: економічна нерівність, рівень життя, заробітна плата, крива Лоренца, коефіцієнт Джині, квінтильний коефіцієнт.

Література

 1. The World Inequality Report. URL : http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-reportenglish.pdf
 2. United Nations Economic Commissionfor Europe (UNECE). URL : unece.org
 3. Коваль Н. В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 46-50.
 4. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua
 5. Human Development Indices and Indicators, 2018. Statistical Update. URL : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
 6. Бригадир В. О. Україна та Європейський союз: соціально-економічна стратифікація за доходами населення. Інтелект XXI. 2017. № 3. С. 9-15.
 7. Україна: час вибору. URL : http://razumkov.org.ua/upload/Brochure_EU-CU-7-2013.pdf (дата звернення: 22 січня 2019 р.).
 8. Аксьонова І. В. Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 55-62.
 9. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: монографія / [Балакрієва О. М., Головенько В. А., Дмитрук Д. А. та ін.]; за ред. канд. соціолог. наук О. М. Балакрієвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2011. 592 с.
 10. Вплив мінімальної заробітної плати на зайнятість та економічне зростання. Національна безпека і оборона. 2010. № 7. С. 51-59.
 11. Social Progress Index, 2017. URL : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/research/social-progress-index/2017-SPI_Executive-Summary-Report.pdf
 12. Маркіна І. А., Аранчій В. І. Інноваційні аспекти формування соціальної безпеки. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [колектив. монограф.].Вип.  / за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. Херсон : Грінь Д. С. 2018. С. 14-24.
 13. Markina I., Diachkov D. , Oke O. The influence of social responsibility on the quality of life improvement as a significant element of management of sustainable development of cooperatives: Ukrainian and foreign experience. Journalof Researchon Trade, Managementand Economic Development. Volume 5, Issue 2(10)/2018. URL: http://jrtmed.uccm.md.
 14. Большая О. Вплив стану науково-технічного та інноваційного розвитку економіки регіонів на зайнятість населення України. Україна: аспекти праці. 2012. № 4. С. 11-17.
 15. Бондар-Підгурська О. В. Механізм формування середнього класу як основа конкурентоспроможності економіки та сталого інноваційного розвитку України. Економіка та держава. 2012. № 7. С. 22-26.
 16. Никифоренко В. Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій. Україна: аспекти праці. 2012. № С. 14-19.