УДК: [005.336.1:005.936.3]–042.3

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-47

Олександр Іванович Петков
аспірант, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0002-7763-1973
E-mail: sasha111108@gmail.com

JEL classification: D61

Анотація

Вступ. Одним з важливих стратегічних завдань на сучасному етапі розвитку підприємства є досягнення високого рівня його економічної ефективності для забезпечення фінансової стійкості в умовах нестабільності економіки. Дієвий вплив на цей показник мають фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що актуалізує проблему їх врахування у процесі функціонування підприємств.

Метою наукового дослідження є визначення сутності поняття «економічна ефективність», а також виявлення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на неї.

Результати. Наведено та проаналізовано наукові тлумачення сутності поняття «економічна ефективність». Виділено дві основні групи факторів впливу на цей показник: фактори зовнішнього середовища та фактори внутрішнього середовища. За результатами дослідження узагальнено класифікацію факторів зовнішнього впливу на економічну ефективність. Визначено, що ці фактори можуть бути причинами появи проблем в роботі підприємства, а з іншого боку, можуть стати поштовхом до пошуку більш ефективних напрямів розвитку. Структуровано фактори впливу внутрішнього середовища на економічну ефективність підприємства з урахуванням функціональної сфери діяльності об’єкта господарювання.

Висновки. Дослідження сутності поняття «економічна ефективність» та факторів впливу на неї свідчить про необхідність адаптації існуючої класифікації факторів зовнішнього та внутрішнього середовища до мінливих умов господарювання.

Ключові слова: економічна ефективність, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, фактори впливу.

Список літератури

 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, практика, аналіз: монографія. Київ: КНЕУ, 2005. 292 с
 2. Макмиллан Р. Экономикс. Москва: ПРИОР, 1998. 384 с.
 3. Слюсаренко О.О., Огородніков Д.Д., Наконечний В.Л. Словник підприємця. Київ: РВ ПС України НАН України, 1999. с. 14.
 4. Савенко Н.В. Економічна сутність ефективності виробництва підприємства і аналіз підходів до її визначення. Інноваційна економіка. № 2. С. 153–162.
 5. Євась Т.В., Олексюк А.А Теоретичні аспекти аналізу економічної ефективності діяльності підприємства. Подільський науковий вісник. №1. С. 18-21.
 6. Баланюк І.Ф., Драбчук Н.Ю. Економічна ефективність використання земельних ресурсів: теоретичний аспект. Інноваційна економіка. №10. С.114-119.
 7. Ковбатюк М.В., Беник Н.Г. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств. Водний транспорт. №2. С. 101-108
 8. Капліна О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу. Маркетинг. № 4. С. 21-23.
 9. Тойнби А. Исследование истории: возникновение, рост и распад цивилизаций. Монографія. 2009. 670 с.
 10. Alvar O. Elbing. On the Applicability of Environmental Models. Englewood Cliffs; N. J.: Prentice. Hall, 1974. 283 р.
 11. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічні теорії: навчальний посібник. Київ: Знання. 2014. 423 с.
 12. Мэскон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. Монографія (переклад з англ.). Діло, 2005. 379 с.
 13. Велика О.Ю. Особливості класифікації чинників зовнішнього середовища підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. №29. С.137-143.
 14. Щукін Д.В. Методологічні аспекти стратегічного управління діяльністю промислового підприємства. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 144–148.
 15. Монастирський Г.Л. Теорія організацій: навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 319 с.
 16. Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: навч. посібник. Київ: Знання, 2010. 452 с.
 17. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства: Підручник. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2002. 317 с.
 18. Петришин Н.Я., Пшик-Ковальська О.О., Жежуха В.Й. Систематизація чинників формування новітньої концепції менеджменту. Видавництво Львівської політехніки. 2012. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/12563/1/39_197-201_Vis_722_menegment.pdf

Статтю було отримано 10.01.2021