УДК: 658:330.15

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-14

Тарас Аркадійович КОЦКО
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту підприємств,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ORCID ID: 0000-0002-0111-0784

JEL classification: Q56

Анотація

У статті досліджуються можливості екологізації розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України на основі формування системи екологістичного управління. Екологістика розглядається як один з інструментів екологізації розвитку підприємства та формування його конкурентних переваг, які дозволять забезпечувати стратегічну стійкість у конкурентному просторі. В якості інструменту практичної реалізації пріоритетів екологізації розвитку підприємства через впровадження екологістичної системи запропоновано процесно-орієнтований підхід. Акцентується увага на доцільності виділення бізнес-процесів підприємства з орієнтацією на основні етапи його життєвого циклу та побудови відповідної моделі управління ними. Розглянуто сутність та особливості екологістичного підходу до управління розвитком підприємства, систему переваг, методологічну основу. Охарактеризовано основні напрями негативного впливу підприємств паливно-енергетичного компмлексу на навколишнє природне середовище та розкрито можливості його обмеження через систему екологістичного управління, впровадження технологій утилізації відходів. Доведено, що можливості ефективної реалізації переваг екологістики для підприємств паливно-енергетичного комплексу створюються через формування інтегрованих структур – енергопаливних компаній. Розкрито потенційні переваги вертикально-інтегрованих енергопаливних компаній, які створюються на основі інтеграції паливних та енергогенеруючих підприємств. Визначено напрями та можливості утилізації відходів в межах енергопаливної компанії на основі створення екологістичної системи управління. Доведено доцільність реалізації процесно-орієнтованого підходу як до побудови екологістичної системи, так і створення моделі інтегрованої компанії, в основі якої передбачено екологістичний механізм.

Ключові слова: екологізація, екологістика, розвиток підприємства, процесно-орієнтований підхід, життєвий цикл продукції, паливно-енергетичний комплекс.

Список літератури

  1. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія / [Є. В. Мішенін, І. І. Коблянська, Т. В. Устік, І. Є. Ярова]; за ред. Є. В. Мішеніна. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. 248 с.
  2. Державна служба статистики України. Веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
  3. Григорак М. Ю., Марчук В. Є., Косарєв О. Й. Логістичний інжиніринг: навч. посіб. К. : НАУ, 2011. 324 с.
  4. Маргіта Н. О.,   Білоніжка У. З. Сучасні тенденції впровадження «зеленої» логістики. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2014_1_29.
  5. Корнійко Я. Р., Валявська Н. О. Понятійний апарат та етапи розвитку екологістики. Економіка та держава. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2019_1_9
  6. Швиданенко Г. О., Приходько Л. М. Оптимізація бізнес-процесів: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2012. 487 с.
  7. Коцко Т. А. Інтеграція підприємств як інструмент формування стратегічних конкурентних переваг. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: монографія / О. А. Гавриш (наук. ред.). Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. Розділ 7. С. 595-640.
  8. Хлопицький О. О. Стан, проблеми та перспективи переробки золошлакових відходів теплоелектростанцій України. 2014. № 4(2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2014_4%282%29__5

Статтю було отримано 03.04.2022