УДК: 332.14

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-18

Наталія Валеріївна КУЗЬМИНЧУК
доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ORCID ID: 0000-0002-9844-3429
E-mail: nkuzminchuk@ukr.net
Тетяна Миколаївна КУЦЕНКО
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ORCID ID: 0000-0001-7800-2987
E-mail: chkutsenko@gmail.com

JEL classification: L26; E22

Анотація

Метою статті є дослідження особливостей диспропорцій регіонального розвитку в умовах посилення асиметричних процесів в контексті реалізації завдань регіонального маркетингу, спрямованих на підвищення привабливості територій. Обґрунтовано, що з метою регулювання асиметричних процесів в регіонах слід розглядати регіон як квазідержаву і, відповідно до цього, формувати механізми регулювання регіонального розвитку на основі комплексного поєднання стратегічного планування, фінансового й інвестиційного регулювання, маркетингового просування, запропонованих у стратегії регіонального розвитку ідей і підходів до їх реалізації. Наголошено, що механізм регулювання регіонального розвитку, сформований на цій основі, забезпечує досягнення цілей регіональної політики в контексті регіонального маркетингу. Встановлено, що в основі диспропорційності розвитку регіонів лежить нерівномірність природно-ресурсного, людського й виробничого потенціалу, а також недоліки просторового розвитку та розміщення продуктивних сил. Наростання диспропорційності створює ризики й загрози не лише економічній єдності держави, а й спричиняє погіршення ситуації в соціально-економічній сфері в регіонах країни.


Ключові слова:
диспропорційність, регіональний розвиток, нерівномірність, регіональний маркетинг. Запропоновано комплекс заходів для недопущення переростання нерівномірності у реальну загрозу порушення консолідованого господарського простору, який дозволить акцентувати увагу на перспективних напрямах розвитку регіону на основі застосування маркетингових методів і інструментів просування територій. Оскільки маркетинг (маркетингові інструменти) є важливою складовою регіонального управління, поряд із соціально-економічним і фінансовим управлінням, його можливо використовувати як елемент ефективного планування економічного розвитку регіону з метою його покращення, зокрема у контексті регулярної підтримки підприємницької діяльності задля досягнення позитивного іміджу. Перспективними напрямами подальших досліджень є розробка механізму усунення диспропорційності регіонального розвитку на принципах регіонального маркетингу.

Список літератури

  1. Самарина В.П. Особенности оценки неравномерности социально-экономического развития регионов. URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1820
  2. Концепція регіональної політики України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2001
  3. Реутов В.Є. Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України. Сімферополь, 2010. 432 с.
  4. Долішній М.І. Регіональна політика: методологія, методи, практика. Львів, 720 с.
  5. Томарева В.В. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України та шляхи їх зниження. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_20/1/49.pdf
  6. Ковальська Л.Л. Аналіз регіональних асиметрій у рівнях конкурентоспроможності URL: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/En/RE/2008_5_2/index.html
  7. Гаршина О.К., Шубна О. В. Просторова асиметрія розміщення продуктивних сил як результат регіональних особливостей економічної поведінки українських домогосподарств. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 9 (99). С. 162–173
  8. Кузьминчук Н. В. Забезпечення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів: підходи, методи, напрямки реалізації: монографія. Львів, 2012. 624 с.
  9. Варналій З. С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети. Київ, 2007. 633 с.

Статтю було отримано 10.09.2019