УДК 334.7:005.72

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-32

Олександр Володимирович ПАХАРЕНКО
аспірант кафедри управління та адміністрування,
ННІ «Каразінська школа бізнесу» ХНУ ім. В. Н. Каразіна
ORCID ID: 0000-0002-9363-7937
E-mail: kbs@karazin.ua

JEL classification: L2; L51; M10

Анотація

Вступ. Висока ефективність функціонування мережевих бізнес-структур, порівняно з традиційними формами організації підприємництва, їх адаптивність і спільна зацікав-леність всіх учасників відносин в досягненні мети зумовили великий інтерес до мережевої форми організації підприємництва зі сторони вчених і їх практичну реалізацію.

Метою статті є уточнення сутності терміну «мережева структура» на основі визначення його істотних ознак і асоціативних понять з позиції інституційного, колабораційного й координаційного підходів.

Результати. В результаті аналізу поняття «мережева структура» з використанням методу контент-аналізу, реалізованого в програмному продукті TextAnalyst, побудована семантична мережа, що характеризує ключові категорії, з яким пов’язується сутність поняття мережевої бізнес-структури. Визначено, що асоціативними поняттями мережевої структури є: організація, взаємодія, об’єднання, структура управління, форма управління, координація, кооперація, альянс, структурована сукупність, інтеграція, корпоративна структура, відносини, коаліція. На основі проведеного-контент аналізу виокремлено три підходи до пояснення сутності поняття «мережева бізнес-структура»: інституційний (відповідно до якого мережева структура розглядається як організаційна структура компанії), колабораційний підхід (мережева структура як система взаємозв’язків між структурними елементами) й координаційний підхід (мережева структура як форма управління рівноправними об’єктами-підприємствами для досягнення спільних бізнес-цілей).

Висновки. На основі інтеграції виділених підходів до пояснення сутності поняття під мережевою бізнес-структурою запропоновано розуміти гібридну форму взаємодії під-приємницьких структур, які функціонують на засадах кавазіінтеграційних форм контро-лю з метою досягнення синергетичного ефекту при реалізації загальних економічних інтересів. Запропоноване поняття, на відміну від існуючих, базується на комплексному врахуванні особливостей етапів розвитку мережевих форм підприємницької діяльності й відображає істотні ознаки інституційного, колабораційного, координаційного підходів у функціонуванні бізнес-структур.

Ключові слова: мережева структура, гібридна структура, управління, координація, кооперація, квазіінтеграція.

Список літератури

 1. Тропіна В. Б., Євтушенко Н. М. Інтеграція України до європейського фінансового простору: передумови, проблеми, перспективи. Економічний вісник університету. 2018. № 38. С. 145-153.
 2. Dhahri S., Omri A. Entrepreneurship contribution to the three pillars of sustainable development: What does the evidence really say? World Development. 2018. Vol. 106. Р. 64-77.
 3. Polin B, Golla S. Entrepreneurship in Developed and Developing Nations: Contrasting the Entrepreneurs and their Contributions. Proceedings of International Academic Conferences 3305685, International Institute of Social and Economic Sciences. 2016. Р. 177-178.
 4. Boisot M., McKelvey B. Complexity and organization–environment relations: Revisiting Ashby’s law of requisite variety. Complexity and Management. 2011. Р. 279-298. URL: https://www.researchgate.net/publication/296323677_Complexity_and_organization-environment_relations_Revisiting_Ashby’s_law_of_requisite_variety
 5. Терещенко О. Л. Партнерські відносини в контексті розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/77.pdf
 6. Николаев М. А., Ступаков Б. А. Сетевые организационные структуры: основные понятия, признаки, виды и роль в современной экономике. Вестник Псковского государственного университета. 2014. № 5. С. 3-14.
 7. Богачев Ю. С., Октябрьский А. М., Рубвальтер Д. А. Механизмы развития инновационной экономики в современных условиях. ЭНСР. № 2 (45). С. 63-74.
 8. Босовська М. В., Ведмідь Н. І., Косар О. В. Теоретичні засади формування ресторанних мереж. Економiка та держава. 2017. № 12. С. 27-32.
 9. Данилович-Кропивницька М. Л., Живко З. Б. Становлення мереж як організаційних структур. 2014. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29265/1/015_091_099.pdf
 10. Сущенко О. А., Буздаков Л. М. Розвиток управління мережевими формами взаємодії бізнес-структур. Управління проектами та розвиток виробництва. 2011. № 3 (39). С. 52-56.
 11. Чепурда Л. М. Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (Частина 1). БізнесІнформ. № 1. С. 218-222.
 12. Haggins R. The success and failure of policy–implanted inter–firm network initiatives: motivations, processes and structure. Entrepreneurship and Regional Development. № 12. Р. 111-135.
 13. Webser J. Networks of Collaboration or Conflict? Electronic Data Interchange and Power in the Supply Chain. The Journal of Strategic Information Systems. Vol. 4. № 1. P. 31-42.
 14. Войтович Р. Мережеве суспільство як нова форма соціальної організації в умовах глобалізації. Політичний менеджмент. 2010. № 5. С. 3-18.
 15. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Москва : ГУ-ВШЭ, 2000. 351 с.
 16. Котлер Ф., Ачрол Р. Маркетинг в условиях сетевой экономики. Маркетинг и маркетинговые исследования в России. № 2. С. 15-34.
 17. Паринов С. И. К теории сетевой экономики. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2002. 168 с.
 18. Рюэгг-Штюрм Й., Янг М. Значение новых сетеобразных организационно-управленческих форм для динамизации предприятий. Проблемы теории и практики управления. № 6. С. 107-112.
 19. Jones C., Hesterly W., Borgatti S. A. General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms. Academy of Management Review. 2003. № 22 (4). P.32-41.
 20. Miles R., Snow C. Causes of failure in network organizations. California Management Review. 1992. Summer. Р. 53-72.
 21. Graneheim U. , Lindgren B.-M., Lundman B. Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today. 2017. Vol. 56. Р. 29-34.
 22. Барсегян А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. 264 с.
 23. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. 844 с.
 24. Третяк О. А, Румянцева М. Н., Шершева М. Ю. Маркетинг: новые ориентиры модели управления. Москва : Инфра-М, 2005. 403 с.
 25. Law J. A Dictionary of Business and Management (Oxford Quick Reference). OUP Oxford, 2016. 673 р.
 26. Cygler J., Sroka W., Solesvik M., Dębkowska K. Benefits and Drawbacks of Coopetition: The Roles of Scope and Durability in Coopetitive Relationships. Sustainability. 2018. № 10. URL: https://www.researchgate.net/publication/326758498_Benefits_and_Drawbacks_of_Coopetition_The_Roles_of_Scope_and_Durability_in_Coopetitive_Relationships
 27. Буда Т. Й. Створення агропромислових кластерів як спосіб зниження напруги на ринках праці. Інноваційна економіка. 2013. № 2. С. 169-176.
 28. Asheim B. Industrial districts as ‘learning regions’. A condition for prosperity? STEP rapport. Oslo, 1995. September. 164 р.

Статтю було отримано 18.09.2019