УДК 339.9.01

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-5

Андрій Володимирович ЗАВГОРОДНІЙ
кандидат фізико-математичних наук,
кафедра економіки та інформаціи них технологіи
Миколаї вськии міжрегіональнии інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритии міжнароднии університет розвитку людини «Украї на»
E-mail: andrew-mdu@ukr.net

JEL classification: F40; L80; P33

Анотація

Вступ. Зовнішньоекономічна активність регіонів на сьогоднішній день виступає як фактор, що сприяє підвищенню добробуту населення, покращенню якості його життя, а також соціально-економічному розвитку території і підвищенню її конкурентоспро-можності.

Мета статті полягає в проведені аналізу зовнішньоекономічної торгівлі послугами на регіональному рівні та виявлення її особливостей.

Результати. Проведено порівняльний аналіз динаміки експорту послуг досліджуваних областях за період з 1996 по 2018 роки: виявлено періоди зростання, скорочення, пікові значення, визначено лідера – Одеську область. Поряд з тим наголошено, що за період з 2012 року, за рахунок скорочення показнику в Одеській та зростання в Миколаївській областях, розрив між ними значно скоротився. Проведено аналіз динаміки обсягу імпорту послуг в економіці досліджуваних областей. Визначення лідера – Одеську область, розглянуто тренди динаміки за досліджуваний період. Надано розрахунок показників динаміки сальдо зовнішньої торгівлі послугами в Миколаївській області. Надано розрахунок показника ланцюгових приростів зовнішньоторговельного сальдо послугами в Миколаївській області, що свідчить про значну амплітуду коливань та скорочення з 2014 по 2016 роки.

Висновки. Розраховано та проаналізовано сальдо зовнішньої торгівлі послугами в досліджуваних областях: в лідерах до 2010 року була Одеська область. В подальшому відповідно до динаміки експорту послуг в Одеській та Миколаївській областях спостерігається їх зближення до фактичного зрівняння у 2018 році. Вартує уваги позитивне значення сальдо за всіма областями за весь досліджуваний період. Проведений аналіз дозволяє стверджувати про відчутну залежність зовнішньоекономічної діяльності областей Причорноморського району від загальної ситуації в країні з різнонаправленими тенденціями змін показників, що дозволяє визначити її як неоднорідну за складовими.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність регіону, експорт, імпорт, динаміка, регіональні зовнішньоекономічні відносини, зовнішньоекономічні зв’язки регіону.

Список літератури

  1. Лагодієнко В. В. Підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності за допомогою впровадження концепції маркетингу. Бізнес-Навігатор. 2014. №1(33). С. 237–243.
  2. Головне управління статистики у Миколаївській області. URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
  3. Головне управління статистики у Одеській області. URL: http://www.od.ukrstat.gov.ua/
  4. Головне управління статистики у Херсонській області. URL: http://ks.ukrstat.gov.ua/
  5. Державна служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
  6. КозловаГ. В. Региональные внешнеэкономические связи как атрибут региональной экономики. Социально-экономические явления и процессы. №1. C. 26–32.
  7. ПрушківськаЕ. В., Шишова Ю. В. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті Євроінтеграції. Економічний вісник. №1. С. 97–107.
  8. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон монографія / Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. К.: Центр учбової літератури, 2016. 240 с.
  9. ПирогО. В., Зацепило А. І. Оцінка експортного потенціалу регіонів України. Економічний простір. 2009. № 24. С. 144–152.
  10. Дослідження складових формування експортного потенціалу промисловості на макро- та мезорівнях / Н.Ф. Павленчик, О. С. Процевят, Р. М. Скриньковський, Л. С. Гарасим. Бізнес Інформ. 2017. №11. С. 252–

Статтю було отримано 07.02.2019