УДК: [338.242.4.025.12:330.59:352.9] (043.5)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-38

Валентина Віталіївна Варук
аспірантка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ORCID ID:0000-0001-5377-5377

JEL classification: I31

Анотація

Зараз територіальним громадам важливо шукати шляхи якісного поліпшення добробуту свого населення. Визначено вимоги до формування критеріїв для кращого розуміння того, як виміряти добробут населення територіальних громад. Необхідність державного регулювання добробуту населення територіальних громад передбачає використання функціонально-територіальної системи державного управління. Це забезпечує оптимальну взаємодію між регіональною владою, органами місцевого самоврядування та державою. Окреслено, що принцип субсидіарності є базовим для формування свідомого мешканця та відповідальної влади, а також місцеве самоврядування має підлягати контролю з боку держави, так званому «державному нагляду». Для ефективного регулювання добробутом населення з боку держави необхідно розуміти рівень впливу основних чинників, що зумовлюють умови життя мешканців громад. Проаналізовано рівень добробуту населення територіальних громад із урахуванням суб’єктивних та об’єктивних чинників, а саме визначено вплив факторних показників на результативний показник добробуту. Сформовано алгоритм державного регулювання добробуту населення територіальних громад (який є метою статті та науковою новизною), що включає рамки критеріїв пріоритетності заходів державного регулювання із підвищення добробуту населення територіальних громад на відповідних рівнях державного регулювання, за якими має забезпечуватися посилення роботи органів державного регулювання по збереженню існуючих моделей розвитку економіки на місцях на основі реалізації інноваційно-інвестиційної моделі. Використано загальнонаукові методи дослідження – емпіричні (анкетування, опис) та теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, пояснення). Практична значимість статті полягає в тому, що окремі положення дослідження можуть бути використані в практичній роботі, зокрема територіальних громад, та в навчальному процесі, в ході викладання, зокрема розділів державного регулювання. Перспективами подальших досліджень є апробації методичних рекомендацій для роботи із територіальними громадами.

Ключові слова: місцеве самоврядування, населення, територіальні громади, чинники добробуту, державне регулювання.

Список літератури

  1. Варук В. В. Комплексний синтез факторів сучасного розвитку добробуту територіальних громад. SHS Web of Conferences. 2019. № 67(6055). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06055.pdf
  2. Варук В. В. Підходи до оцінки добробуту територіальних громад: колективна монографія «Місцевий розвиток: кращі практики та інструменти розумного зростання». Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. 212 с. (С. 120-135).
  3. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 188 с.
  4. Децентралізація. Об’єднані територіальні громади Харківської області. URL: https://decentralization.gov.ua/gromada
  5. Звіт про європейську практику та правову базу щодо системи управління та адміністративно-територіальної реформи. Експертний центр для належного управління – Демократія, експерт Ради Європи. Страсбурзький університет (Франція). 2019. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/CEGGPAD20193.pdf
  6. Латинін М. А., Родченко В. Б., Бобровська О. Ю., Дорошенко Г. О. Державна економічна політика регіонального розвитку: навч. посіб. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 420 с.
  7. Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь. К.: 2013, 50 с.
  8. Рада європейських муніципалітетів та регіонів. Місцеве та регіональне управління в Європі: Структура та компетенція. URL: https://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf
  9. Харківська державна обласна адміністрація. Паспорти територіальних громад Харківської області. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/informatsiia_stosovno_ghromad#incoming-232133

Статтю було отримано 06.04.2021