УДК 351.773:353

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-12

Ольга Леонідівна ГАЛЬЦОВА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Класичнии приватнии університет
E-mail: olgagaltsova67@gmal.com ORCID ID: 0000-0003-0012-0371

JEL classification: K32

Анотація
Вступ. На теперішній час висвітлення сучасних засад державної політики України в галузі охорони здоров’я залишається недостатньою мірою розвинутим і використаним. Національна політика в галузі охорони здоров’я повинна передбачати створення нової ідеології охорони здоров’я України, вироблення шляхів і засобів оптимальної організації на національному рівні охорони та поліпшення здоров’я, формування здорового способу життя, медичної та соціальної профілактики захворювань, реабілітації, тому питання державної політики щодо розвитку сфери охорони здоров’я залишаються актуальними. На сьогодні закінчено перший етап реформи й відбувається втілення другого етапу і, на жаль, єдиного механізму для досягнення максимальної ефективності діяльності медичної галузі в умовах значних реформаторських змін у суспільстві не обрано.
Мета статті полягає в досліджені проблеми подальшого реформування української системи охорони здоров’я.
Результати. Проаналізовано процес децентралізації і реформування системи охорони здоров’я, який показав, що проблеми подальшого реформування української системи охорони здоров’я мають комплексний характер і потребують кардинального реформування до вимог сьогодення. Досліджено перший етап медичної реформи. Визначено позитивні зміни реформи та її негативні наслідки (брак ресурсів та їх нераціональне використання). Розкрито проблеми подальшого реформування української системи охорони здоров’я, які мають комплексний характер. Сформульовано рекомендації щодо покращення роботи галузі: запровадити систему обов’язкового державного медичного страхування; втілити механізм структурної перебудови системи надання медичної допомоги; створити сучасну систему інформаційного забезпечення; виробити та втілити механізми забезпечення та контролю якості медичної допомоги; створити консультативно-діагностичні спеціалізовані лікувальні центри; узгодити плани і затвердити спеціальні програми з питань лікувально-профілактичного забезпечення; впровадити форму єдиної медичної звітності для всіх медичних установ; покращити нормативно-правову базу в країні; збільшити фінансування інфраструктурних проектів; запровадити систему підвищення кваліфікації персоналу за рахунок держави тощо.
Висновки. Державна політика з охорони здоров’я для покращення роботи галузі повинна вирішити головне завдання – удосконалення діяльності системи і забезпечення координації спільних дій і секторів суспільної діяльності, державних і приватних структур і громадян.
Ключові слова: державна політика, охорона здоров’я, реформування системи охорони здоров’я, медичний простір.

Список літератури
1. Князевич В. М., Радиш Я. Ф., Васюк Н. О. Державна політика України в галузі охорони здоров’я як організаційно-нормативна система владних дій та управлінських рішень. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/23.pdf
2. Державна політика у сфері охорони здоров’я: монографія / заг. ред. М. М. Білинської, Я. Ф. Ради. К.: НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.
3. Князевич В. М. Медична галузь потребує системних змін. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2008. С. 5-7.
4. Гладун З. С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації): монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 460 с.
5. Князевич В. М., Авраменко Т. П. Державна політика з охорони здоров’я в Україні: перспективи розвитку в умовах системних змін. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 1 (15). С. 164-179.
6. Конституція України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80.
7. Реформування медицини в умовах децентралізації. Веб-сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/health.
8. Децентралізація. Веб-сайт : URL: https://decentralization.gov.ua.
9. Етапи впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я закладами ПМД у 2018 році. Веб-сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/311/USAID_2018_interactiv_1.pdf .
10. Реформа фінансування системи охорони здоров’я. Веб-сайт. URL: http://healthreform.in.ua. 11. Звіт національної служби здоров’я за 2018 рік. URL: https://nszu.gov.ua/storage/files/zvit-2019_1586443884.pdf?1594502717. 12. Прогрес реформування фінансування охорони здоров’я в Україні: оцінка ВООЗ та Світового банку. Веб-сайт. URL: https://www.apteka.ua/article/533057.

Статтю було отримано 14.03.2020