Зміст публікації

1. Система економічних взаємовідносин між учасниками ринку молока та молокопродуктів України
8-16
2. Проблеми розвитку ринку праці молоді та державні пріоритети його регулювання
17–25
3. Внутрішньо-ресурсний потенціал місцевого самоврядування: особливості використання
26–41
4. Компаративний аналіз економічних збитків внаслідок смертності немовлят в Україні та Польщі
42–48
5. Формування грошової пропозиції у світовій економіці та сучасна модифікація її механізму
49–57
6. Детермінанти впливу зовнішнього середовища на конкурентний потенціал аграрних підприємств та їх оцінка
58-73
7. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби
74–81
8. Правові основи державного регулювання інвестиційної діяльності
82–91
9. Теоретичні основи формування банківського капіталу
92–99
10. Інклюзивна економіка як нова парадигма сталого розвитку
100–107
11. Стан та динаміка розвитку органічного ринку в світі
108–117
12. Стан та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України
125–134
13. Біржова діяльність у системі національної економіки
135–143
14. Принципи функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні
144–151
15. Трансформаційні процеси в економічній системі підприємств харчової промисловості в умовах структурних змін аграрного сектору
152–161
16. Сучасні тенденції ризик-менеджменту виробників сільськогос-подарської продукції
162–167
17. Напрями удосконалення продовольчого маркетингу підприємств як елементу продовольчої безпеки регіону
168-176
18. Прoблeми eкoлoгiчнoгo пiдприємництва в українi у кoнтeкcтi глoбалiзацiйних прoцeciв
177–184
19. Теоретико-методичні основи формування фінансової стратегії підприємства
185 – 19
20. Фактори формування рівня оплати праці у сільськогосподарських підприємствах
192 – 20
21. Нововведення у сфері оцінки земель в Україні
201-214
22. Напрями та засоби банківської підтримки становлення та реалізації потенціалу високотехнологічних галузей національного господарства України
215-224
23. Інноваційні напрямки підвищення ефективності державного регулювання туристичної сфери регіону
225-232
24. Прогнозування поведінки біржового ф’ючерсного ринку сільськогосподар-ської продукції
233-242
25. Ринкові аспекти ефективного здійснення збутової діяльності аграрних підприємств
243-251
26. Домінанти розвитку міжнародної торговельної інтеграції
252–259
27. Методологічні засади дослідження внутрішнього ринку споживчих товарів
260-274
28. Інноваційні процеси в стимулюванні розвитку аграрних підприємств
275-281
29. Роль інтернет-реклами в системі рекламного менеджменту підприємства
289-296
30. Концептуальна модель забезпечення методології форсайт у стратегічному розвитку національної галузі охорони здоров’я
304-310
31. Вплив інструментів державного регулювання на розвиток екотуристичної дестинації
311-319
32. Роль та значення інвестиційно-інноваційних процесів в електроенергетичній галузі регіону
320-328
33. Інвестиційно-інноваційний механізм формування конкурентоспро-можності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку
336-345
34. Дослідження фінансового стану та вірогідності банкрутства підприємств агропромислового комплексу України
346-354
35. Динаміка та особливості формування системи продовольчої безпеки регіону
355-362
36. Методичний підхід до застосування моделей організаційно-комунікаційного механізму розвитку підприємств машинобудівної галузі
363-369
37. Інституційно-структурне регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва України
370-376
38. Регулювання та стимулювання туристичної діяльності в регіонах України
377-386
39. Механізм управління розвитком підприємств-виробників продукції рослинництва
387-394
40. Використання аутсорсингу в управлінні потенціалом підприємств агропромислового виробництва
395-402
41. Система екологічного менеджменту як складова екологічної безпеки
410-416
42. Мотивація та контроль в системі забезпечення кадрової безпеки аграрних підприємств
417-422