Зміст публікації

1. «Економіка суперзірок»: можливості та загрози для сфери освіти
8–15
2. Кооперація як чинник формування стратегічного потенціалу суб’єктів агробізнесу
16–24
3. Сучасний стан молочного скотарства в Україні
25–32
4. Концентрація банківської діяльності в Україні
33–39
5. Казначейський контроль видатків бюджету в Україні: стан та напрями удосконалення
40-46
6. Впровадження інструментів професіоналізації менеджменту в морському господарстві
47-55
7. Актуальні завдання монетарної політики для забезпечення відновлення та стійкого зростання економіки України
56–69
8. Шляхи впливу нa iннoвaцiйнo-iнвестицiйний пoтенцiaл aгpapних пiдпpиємств тa oб’єднaнь
70–77
9. Забезпечення стійкості реорганізації діяльності корпоративних підприємств та їх інтегрованих об’єднань
78–87
10. Екологізація як передумова державного регулювання формування сталих сільськогосподарських землекористувань
88–94
11. Функціонування сучасних інституціи регіонального економічного розвитку в умовах соціалізації
95–100
12. Державна політика у сфері охорони здоров’я: початок другого етапу реформи
101–107
13. Ощадливе виробництво як один з аспектів формування конкурентоздатності молокопереробних підприємств Украї ни
108–114
14. Інвестиціи не забезпечення розвитку та модернізації житлово-комунального господарства міських агломераціи : регіональні особливості
115–121
15. Концептуальні засади стратегічного управління сферою охорони здоров’я
122–127
16. Україна у глобальному реитингу людського розвитку
128–134
17. Аутсорсинг бухгалтерських послуг
135–141
18. Інформаціи но-організаціи на модель стратегічного планування операціи ної системи аграрного підприємства
142-147
19. Стратегія реалізації сталого розвитку аграрного виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки
155-172
20. Забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі з урахуванням міжнародних стандартів
173-180
21. Аспекти паблік рилейшенз у структурі корпоративної соціальної відповідальності
181-187
22. Роль керівників в антикризовому управлінні
188-196
23. Напрями нарощення експортного потенціалу підприємств зернової галузі Украї ни
197-205
24. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні
206-213
25. Вплив розвитку інституційного середовища на конкуренцію у житловому будівництві
214-221
26. Система обліково-аналітичної підтримки управління прибутком бізнес-суб’єктів аграрного сектору
222–231
27. Оцінювання стану і передумов реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК України
232–242
28. Сучасні напрямки забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції України
243-250
29. Державне стратегічне планування та цільове програмування структурних змін у розвитку галузеи реального сектору економіки
251–259
30. Роль бренд-менеджменту в стратегічному розвиткові торговельних підприємств
260–266
31. Сучаснии стан інфраструктури туризму в територіальних громадах
267–281
32. Концептуальні основи формування сільськогосподарських землекористувань в умовах сталого розвитку
282–288
33. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в умовах сталого розвитку
289–295
34. Теоретико-методологічні засади оцінки спроможності системи економічної безпеки підприємства
296–302
35. Актуальні проблеми глобальної економіки: голод та недоїдання
311–319
36. Теоретико-методологічні аспекти бізнес аналізу в маркетингових дослідженнях
320–326
37. Теоретичнии базис дослідження механізму економічної безпеки аграрного сектора
327–335
38. Парадигма стратегічного управління на підприємстві: ретроспективнии аналіз
336–342
39. Напрями впровадження інноваціи них заходів на регіональних туристичних ринках
343–351
40. Функціональна підготовка управлінського персоналу як інструмент підвищення ефективності менеджменту підприємств та організацій
352–358
41. Новітні аспекти заинятості молоді на ринку праці України
359–367
42. Методологічний підхід до визначення ефективності туристичного потенціалу Причорномор’я: факторна та інтегральна оцінка
368–375
43. Звітність аграрних підприємств: зарубіжна й вітчизняна практика
383-392
44. Поточний стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України
402-409
45. Драйвери полісекторальності та багатофункціональності інноваційно-орієнтованого розвитку державно-приватного партнерства
410-417
46. Модель оцінки економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень
418-424