Зміст публікації

1. Підвищення економічної ефективності підприємств птахівництва
8–16
2. Управління конкурентоспроможністю країни: макроекономічний аспект
17–23
3. Економіко-статистична оцінка результативності бюджетного менеджменту при плануванні та використанні бюджетних коштів
24–32
4. Сутність і специфіка економічної безпеки в індустрії туризму
33–38
5. Грошово-кредитна політика та фінансове посередництво в умовах «Базель III»: глобальні тенденції
39–47
6. Обліково-аналітичне забезпечення послуг маркетингу
48–55
7. Інформаційна система управлінського обліку як складова світового бізнес-простору: досвід східноєвропейських країн
57–66
8. Стратегічні інструменти розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку
67–76
9. Інституційний інструментарій активізації іноземного інвестування у розвиток національного господарства
77-85
10. Зовнішньоекономічні аспекти продовольчої безпеки держави
86–96
11. Сучасні напрямки забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції України
98–105
12. Шляхи забезпечення сталого розвитку виробництва молока в Україні
106–113
13. Методичне забезпечення здійснення діагностики організаційно-правової безпеки суб’єктів аграрного бізнесу
114–121
14. Моніторинг ефективності стратегічних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування
122–130
15. Методичні підходи до оцінки експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва
131–138
16. Формування механізму конкурентоспроможності на підприємстві як керованого процесу
139–148
17. Європейський досвід побудови мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні
149–160
18. Результативність використання трудового потенціалу агропромислових підприємств
161–171
19. Економічна нерівність: світовий досвід та особливості в Україні
172–180
20. Антикризове управління підприємством, як засіб захисту підприємства від банкрутства
181–187
21. Розробка методологічних засад оцінювання та діагностики інформаційної безпеки підприємств агропродовольчої сфери
188–197
22. Диверсифікація джерел поновлювальної енергії підприємствами АПК в Україні
198–208
23. Апробація моделі концепції активного маркетингу зернопереробного підприємства
217–228
24. Аналіз товарної структури експорту українського Причорномор’я
229–236
25. Методичні основи оцінки ефективності сільськогосподарського землекористування
237–244
26. Тенденції розвитку екологічного туризму в сучасних економічних реаліях
245–252
27. Економічний індекс перекупленості та перепроданості фондового ринку
253-259
28. Стійкий розвиток підприємств м’ясопереробної промисловості: особливості державного регулювання
260–272
29. Принципи електронізації публічних закупівель
273-281
30. Логістична діяльність в системі маркетингу та збуту продукції аграрних підприємств
282-288
31. Розвиток інвестиційного потенціалу агропродовольчої сфери регіону
289–296
32. Місце та роль України на світовому ринку пшениці
297–308
33. Регіональні особливості зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією
309–316
34. Експортна орієнтація та поєднання галузей сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах
317–323
35. Транспортно-логістична система регіону: стан і перспективи функціонування
324–329
36. Оцінка соціальної складової сталого розвитку аграрного
330–349
37. Сучасні аспекти регулювання ринку праці: теоретико-методологічний контекст
350–358
38. Досвід використання інвестиційних механізмів державного регулювання розвитку регіональних структурних трансформацій в агробізнесі
359–366
39. Закордонний досвід державного регулювання у сфері підвищення продуктивності використання ресурсного потенціалу аграрного сектору
367–375
40. Методичні та практичні підходи до визначення рівня конкурентоспро-можності газорозподільних підприємств Західного регіону України
376–385
41. Структурні особливості інтегрованих об’єднань підприємств агропро-мислового виробництва
386–392
42. Проблеми прогнозування розвитку інститутів фондового ринку України
393–399
43. Механізми управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу сільськогосподарських товаровиробників та їх об’єднань
400–406
44. Теорія конкуренції: еволюція поглядів і змістовне наповнення
407–414
45. Взаємозв’язок територіального маркетингу та бренду об’єднаних територіальних громад
415–421
46. Інклюзивний розвиток аграрної сфери регіонів україни
422