УДК: 332:330.31

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-45

Любомир Павлович МАТІЙЧУК
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

JEL classification: Q43

Анотація

Зазначено появу державних підприємств: «Оператор ринку» та «Гарантований покупець», які відповідають за функціонування ринку на добу наперед і внутрішньодобового ринку та формують цінову політику оплати послуг з електроенергії виробникам та постачальникам, які застосовують відновлювані джерела енергії, тобто працюють за «зеленим тарифом» та «регульованим тарифом» для потреб населення. Визначено, що Електрична енергія розподіляється в межах ОЕС енергопостачальними компаніями, які є ліцензіатами із забезпечення електричної енергії за регульованими та нерегульованими тарифами. Окреслено, що вагомими результатами процесів реформування електроенергетичного ринку є організованість сегментів ринку електроенергії, яка дозволяє вважати основними індикаторами формування ціни ринку на добу наперед; одночасно відбувається функціонування двох торговельних зон – Об’єднаної енергетичної системи України і енергетичного осередку Бурштинської ТЕС, де через структуру генерації сформувалися різні ціни; розпочато можливості застосування експортного потенціалу електроенергії за принципами ENSTO-S, що сприяє загальній узгодженості між країнами-постачальниками, підвищує конкуренцію, формує систему збалансованих результатів з мінімізацією втрат, пришвидшує процеси інтеграції електроенергетичного ринку України до складу енергетичної системи Європи. Водночас перед електроенергетичним ринком України є чимало викликів та загроз, серед яких: відлік реалізації моделі вільного ринку електроенергії не супроводжувався через об’єктивні причини змінами регульованих цін на електроенергію для окремих категорій споживачів (населення) і перехресного субсидування, що зрештою спричинило значну фінансову напругу на державні підприємства «Енергоатом» і «УкрГідроЕнерго», які є суб’єктами покладення спеціальних обов’язків; не реалізовано належним чином практику функціонування аукціонів для відновлюваних джерел енергії з метою оптимізації їх вартості. В цій царині відбулося лише будівництво таких об’єктів за умов фіксації «зеленого тарифу»; війна в Україні призвела до падіння економічного розвитку, значної споживацької заборгованості та зменшення споживання електроенергії в результаті падіння цін, зростання дефіциту та боргового покриття перед пільговими категоріями споживачів; значне накопиченням боргового тягаря ДП «Енергоринок» перед значною кількістю генеруючих компаній потребує негайного державного регулювання та прийняття спеціального закону щодо подальшого розв’язання цієї проблеми; заміна старих потужностей на нові зі швидким стартом для балансування та функціонування газопоршневих блоків та систем акумулювання енергії. Стало відомо, що по своєму сутнісному наповненню електроенергетична галузь має низку специфічних особливостей, які характеризують її енергетичну спрямованість: зміна параметрів залежно від сфери застосування, одночасність процесів виробництва та споживання в якості енергетичного ресурсу; сталість та ідентичність об’ємів виробленої та спожитої електричної енергії; відсутність можливостей щодо резервування в формі товару; неможливість прогнозованої оцінки щодо генерації та споживання ресурсу; цілковита залежність виробничої складової від споживацького попиту. Окрім обставин економічного спрямування для електричної енергії є характерними також специфічні властивості, що пов’язано з сутнісним призначенням як енергетичного ресурсу: потужність; час; умови та режими споживання; якість; дистанція; мінливість. На сьогодні слід зазначити вже існуючі позитивні та негативні наслідки ефективності державного економічного регулювання ринку електроенергії. Що стосується негативних наслідків, то слід зазначити різносторонній та не уніфікований характер застосування різних форм та методів ціноутворення до виробників електроенергії; податковий дисбаланс у зв’язку з відсутністю потрібних податково-бюджетних важелів регулювання електроенергетичної галузі; практикування системи перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок інших шляхом оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електричну енергію. Огляд критеріїв безпеки в електроенергетичній галузі країни свідчить про недосконалість ринку електроенергії та потребу в підсиленні відповідних інструментів безпековості.

Ключові слова: електрична енергія, електроенергетика, енергетика, електроенергетична безпека, енергетичний ринок України.

Список літератури

 1. Беляев Л.С., Войцеховская Г.В., Савельев В.А. Системный подход при управлении развитием электроэнергетики. Новосибирск: Наука. 1980. 240 с.
 2. Білявський М.Л. Реалізація інноваційних проєктів як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. № 1(38) 2018. URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33123/1/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%2018.pdf
 3. Бохонко І. В. Особливості формування ринку електроенергії України на конкурентних засадах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 3(15). С.33-37.
 4. Павлова О.М., Павлов К.В., Галянт С.Р., Новосад О.В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424.
 5. Галянт С.Р., Павлова О.М., Павлов К.В. Інституціональне середовище функціонування газорозподільних підприємств: моніторинг та стимулювання”: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 232 с.
 6. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj.
 7. Купчак В.Р. Павлов К.В., Павлова О.М. Пріоритетні напрями державного регулювання конкуренції: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. №1(17). С.14-20.
 8. Купчак В.Р., Павлова О.М., Павлов К.В., Лагодієнко В.В. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика: монографія. Луцьк: CПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2019. 346 с.
 9. Купчак В.Р., Червоняк В. Функціонування мережі підземних газових сховищ в контексті енергетичної безпеки країни. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. №3(19). С. 105-112.
 10. Новосад О.В., Павлова О.М., Павлов К.В. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 295 с.
 11. Паливно-енергетичний комплекс України: стан, проблеми та перспективи: Інформаційно-аналітична доповідь. Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. Київ: Інститут енергетичних досліджень. 2000. 227 с.
 12. Писанко С.В., Павлова О.М., Павлов К.В. Роль та значення інвестиційно-інноваційних процесів в електроенергетичній галузі регіону. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5.№ 3. С.320-328.
 13. Писанко С.В., Романюк Р.В., Павлова О.М., Павлов К.В. Електроенергетичний ринок регіонів України в контексті модернізаційних змін. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6795.
 14. Павлова О., Павлов К., Писанко С., Романюк Р. Стратегія та ризики при реформуванні ринку електроенергетики в регіонах України. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. №1(25). С. 16-27.
 15. Романюк Р.В., Павлов К.В., Павлова О.М. Організаційно-економічний механізм реформування електроенергетичного ринку в регіонах України: монографія Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 221 с.
 16. Сітуха О., Павлова О., Павлов К. Перспективи використання водню як енергетичного ресурсу. Галицький економічний вісник. № 5 (72). 2021. С. 23-29. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.05
 17. Стрішенець О.М., Павлов К.В. Особливості конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості. Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. Випуск 1 (47). Том 2. 2016. С. 35-38.
 18. Шевцов A., Земляний М., Вербинський В. Ринок електроенергії в Україні. Проблеми вдосконалення. Регіональний філіал НІСД у м. Дніпропетровську. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/14.htm.
 19. Павлова О.М., Павлов К.В., Якимчук А.Ю., Сорокопуд І.В., Галянт С.Р. Енергетичний ринок західного регіону України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №7. URL:  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-7-6202.
 20. Януль С., Павлов К., Коротя М., Галянт С. Характеристика газотранспортної системи України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. №1 (17). С. 31-38.
 21. Effacement d’électricité: première vente directe sur le marché de gros. Connaissance des énergies. URL: https://www.connaissancedesenergies.org/effacement-delectricite-premiere-vente-directe-sur-le-marche-de-gros-220218.
 22. Novosad O., Perevozova I., Obelnytska K., Popadynet N. et al. Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Accounting. 2021. № 7(5). P. 1073-1084. DOI:10.5267/j.ac.2021.3.001.
 23. Pavlov K., Korotia M. et al. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions. In: Mrugalska B., Trzcielinski S., Karwowski W., Di Nicolantonio M., Rossi E. (eds). Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 1216. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-51981-0_38.
 24. Pavlov K., Pavlova O. et al. Optimization of multi-channel queuing systems with a single retail attempt: Economic approach. Decision Science Letters. Decision Science Letters 9. 2020. URL: http://www.growingscience.com/dsl/online/dsl_2020_22.pdf.
 25. Pavlov K., Pavlova O, Kupchak V. Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of competitiveness. 2019. № 11 (3). P. 87-108. DOI: 10.7441/joc.2019.03.06.
 26. Romaniuk R., Pysanko S. et al. Prospects of implementation of a new model of functioning of the electric power industry south-east region of Ukraine. Znanstvena misel journal. Vol.1, №50. P. 21-27.

Статтю було отримано 15.07.2021