УДК: 336.14.352

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-32

Джахеідр Емад Албураві Рамадан
здобувач PhD, Університет митної справи та фінансів
ORCID ID: 0000-0003-1748-2264
E-mail: dear_ucfa@ukr.net

JEL classification: H71

Анотація

Вступ. У процесі децентралізації поступово повинна змінюватися система забезпечення місцевого самоврядування, метою якої є побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні. У зв’язку з цим доцільно здійснювати реформування системи місцевого самоврядування у напрямі фінансової децентралізації, що обумовлено необхідністю перерозподілу повноважень, відповідальності та фінансового забезпечення між державними органами та самоврядуванням.

Мета дослідження полягає в розкритті основних аспектів адаптації фіскального простору місцевого самоврядування в умовах сьогодення.

Результати. Визначено, що фіскальний простір місцевого самоврядування потребує постійної адаптації, поступового упорядкування та систематизації наявних взаємозв’язків між окремими складовими, факторами зовнішнього та внутрішнього впливу. Проведення адаптації повинно реалізуватися органами місцевої влади згідно з переліком делегованих державою повноважень. Головний акцент доцільно робити на дохідному та видатковому напрямах здійснення процесу бюджетування. Результати бюджетування обумовлюють існуючі потреби та наявні можливості щодо розширення місцевого фіскального простору. Зазначено, що основою акумулювання доходів місцевих бюджетів є податкові надходження, тому доцільно сприяти підвищенню рівня диверсифікованості джерел надходження бюджетних коштів. Зазначено, що місцеві бюджети суттєво залежать від рішень центральної влади стосовно принципів та критеріїв розподілу податкових надходжень, можливостей та напрямів акумулювання доходів від збору існуючих податків й відповідно до бази оподаткування.

Висновки. Фіскальний простір місцевого самоврядування, який сформувався в Україні в умовах реалізації процесу фінансової децентралізації, недостатньою мірою сприяє стимулюванню активізації діяльності представницьких органів територіальних громад щодо нарощування фінансового потенціалу відповідних місцевих бюджетів та, як результат, покращенню якості життя у регіоні. Податкові надходження від окремих територіальних утворень до державного та місцевих бюджетів характеризуються значними диспропорціями та потребують корегування згідно з ідентифікованими цілями та пріоритетами держави.

Ключові слова: простір, фінансова децентралізація, територіальна громада, податкові надходження.

Список літератури

  1. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. 496 с
  2. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : монографія. К. : Наук. думка, 2006. 432 с.
  3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» №6. від 12.01.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2011-п
  4. Ракул О. В. Концептуальні підходи до формування фіскальної політики державиміжнародний досвід. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 4. С. 206-214.
  5. Русецька В. А. Особливості формування фінансової політики окремих країн. Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2020 року) : у 2-х ч. Ч. 2. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. С. 294-297.
  6. Стратегія сталого розвитку «Україна -2020» від 12 січня 2015р. URL: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html
  7. Тулай О.І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 416 с.
  8. Чугунов І. Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи. Фінанси України. 2008. № 11. С. 3–10.
  9. Bird R.M. Intergovernmental fiscal relations: universal principles, local applications. Georgia State University. Andrew Young School of Policy Studies. International Studies Program, Working Paper, 2000. 28 р.
  10. King D. Fiscal Tiers: the Economics of Multilevel Government. I.: Allen&Unwin, 2014. 321 p.

Статтю було отримано 18.09.2020