УДК 657.471

Баграт Олегович ХАЧАТУРЯН
здобувач, Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Вступ. Сучасний період характеризується високою динамічністю всіх факторів формування витрат. Тому виникає об’єктивна необхідність постійного і всебічного моніторингу рівня собівартості продукції. Повніше використання підприємством своїх можливостей щодо зниження витрат і собівартості одиниці продукції забезпечує внутрішньогосподарське управління витратами.

Мета статті полягає у формуванні архітектоніки системи управління витратами.

Результати. Система управління витратами – сукупність прийомів і способів, інструментів і важелів впливу на формування витрат, спрямована на досягнення їх максимальної ефективності на підприємстві у процесі відтворення, за постійного контролю їх рівня та стимулювання зниження. Система управління витратами охоплює комплекс функцій: планування, прогнозування, нормування, облік, аналіз, контроль і регулювання витрат, мотивація, організаційні форми впливу. З’ясування мети, завдань, принципів, методів й інструментів системи управління витратами дає можливість комплексно вирішувати проблеми їх ефективного контролю та керування ними, завдання поліпшення дохідності та фінансової стабілізації підприємств.

Висновки. Обліковий, аналітичний, організаційний, технологічний та економічний аспекти стану системи управління витратами в сільськогосподарських підприємствах свідчить про її фактичний низький рівень. Щоб підвищити ефективність системи формування й управління витратами необхідним є: виділення центрів відповідальності; організація обліку витрат в розрізі центрів відповідальності, місць їх виникнення й видів продукції; виявлення і використання чинників економії ресурсів і зниження витрат за допомогою аналізу; розробка системи оціночних показників; впровадження раціональних методів обліку витрат і калькулювання; бюджетування; формування системи мотивації працівників до зменшення та контролю витрат.

Список літератури

  1. ШвиданенкоГ. О., Лаврененко В. В., Дерев’янко О. Г., Приходько Л. М. Контролінг: навч. gосібник. К. : КНЕУ, 2008. 264 с.
  2. Крушельницька О. В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах. Вісник ЖДТУ: Економічні науки. № 1(51). URL: http://nbuv.gov.ua /portal.
  3. Маренич Т. Г., ГаврильченкоО. В. Управління витратами як система забезпечення ефективності та фінансової стабілізації підприємств. Вісник ХНАУ : Серія «Еконо-мічні науки». 2010. Вип. 11.С. 39 – 45.
  4. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства : навч. посібник. К. : «Каравела», 2003. 432 с.
  5. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посібник. [2-ге вид.]. К. : центр учбової літератури, 2009. 440 с.
  6. Кузьмінський Ю. А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій : монографія. К. : КНЕУ, 2001. 268 с.
  7. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / [Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак А. Г., Фалько С. Г.]. 2-е изд. М. : Финансы и статистика, 2003. 256 с.
  8. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. : Дело, 1992. 702с.

Статтю було отримано 24.09.2018