УДК: 339.9

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-3

Світлана Євгенівна ТКАЧЕНКО
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-4435-0358
E-mail: afina2701@gmail.com

JEL classification: F6

Анотація

Вступ. У статті висвітлено проблеми та перспективи глобалізації міжнародних економічних відносин. Встановлено значення глобалізації для галузей структури світового господарства. Визначено вплив глобалізації на різні групи країн. Розглянуто стан та актуальні завдання процесу глобалізації міжнародної економіки в умовах інноваційного розвитку та інтеграції, її позитивні та негативні прояви. Однією з головних проблем глобалізації є потенційна глобальна нестабільність через взаємозалежність національних економік країн на світовому рівні.

Метою даної статті є дослідження форми впливу економічної глобалізації на модифікацію чинників конкурентоспроможності; обґрунтування умов глобалізації національних і всесвітніх економічних відносин.

Результати. Дослідження проблеми та перспективи в розрізі розкриття сутності поняття глобалізації світового господарства дало можливість визначити цей процес як трансформаційну інтернаціоналізацію світової економіки в глобальну систему міжнародного масштабу на принципах відкритості, універсальності та взаємозалежності. Сутнісними рисами, які зумовлюють розвиток глобалізації світового господарства на сучасному етапі, є: становлення світового інформаційного простору та науково-технічний прогрес; економічна інтеграція; нова система міжнародного поділу праці; впровадження універсальних ліберально-демократичних цінностей.

Висновки. Враховуючи нерівномірність розподілу переваг глобалізації, безумовно, негативні наслідки глобалізаційних процесів у конкретній країні істотно залежатимуть від місця, яке саме ця країна займає у світовій економіці. У зв’язку з цим було виділено три групи загроз, небезпек і потенційних проблем, що виникають на сучасному етапі розвитку інтернаціоналізації господарської діяльності залежно від того, на які країни вони можуть поширитися.

Ключові слова: глобалізація, інтеграція, міжнародна економіка, конкуренція, світове господарство, економічний розвиток, національна економіка, соціально-економічні зв’язки.

Список літератури

  1. КастельсМ. Информационная эпоха: экономика, общество и культура; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
  2. АртьомоваТ. І. Інверсійний характер суспільних ринкових трансформацій. Український соціум. 2016. №4(59). C. 69-77.
  3. Хмeлєвcький В. Транcнацioнальнi кoрпoрацiї та глoбалiзацiя cвiтoвoї eкoнoмiки. Збiрник наукoвих праць cтудeнтiв магicтратури; рeд. К. К. Рубiшeвcька. К.: Iн-т eкoнoмiки та права «Крoк», 2002. C. 289–305.
  4. ГринспенА. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы; Серия «Сколково». М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 528 с.
  5. Lуpez-Claros A., Porter M.E. and Schwab K., The Global Competitiveness Report 2005-2006 Policies Underpinning Rising Prosperity New York: Palgrave Macmillan, 2005. 660
  6. Глoбалiзацiя i бeзпeка рoзвитку: мoнoграфiя / O.Г. Бiлoруc, Д.Г. Лук’янeнкo та iн. К.: КНEУ, 2001. 733 c.
  7. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография / [Д. Лукьяненко и др.]; под науч. ред. Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, МГУ им. М. В. Ломоносова. К.: [б. и.], 2013. 466 с.
  8. Report of the Secretary-General of UNCTAD to UNCTAD XIII. Development-led globalization: Towards sustainable and inclusive development paths. N. Y.; Geneva: UN, 2011. 136 p.

Статтю було отримано 19.08.2019