УДК 658.5

Альвіна Іванівна ОРЄХОВА
кандидат економічних наук, доцент,
кафедра економічного контролю та аудиту,
Сумськии національнии аграрнии університет E-mail: alva8or@gmail.com

Анотація

Вступ. Одним з найважливіших завдань сучасного етапу ринкових відносин є забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва, здатного забезпечити продовольчу безпеку країни. Аграрне виробництво ведеться з високими затратами енергії і живої праці на одиницю продукції, зі значними втратами вже виробленої продукції. Успішне рішення даної проблеми вимагає мобільності всіх факторів розвитку сільського господарства. Окрема роль в цьому питанні відводиться виробничому потенціалу підприємства. Однією з умов ефективної діяльності підприємства, в умовах конкурентної середовища, є достовірне виявлення й оцінка його виробничого потенціалу. Без цього неможлива адекватна розробка стратегії діяльності підприємства, визначення його цілей, ефективності функціонування і т.д.

Метою статті є дослідження аналізу стану виробничого потенціалу суб’єктів агробізнесу.

Результати. Доведено, що ефективність використання виробничого потенціалу визначається відношенням результатів виробництва до ресурсів, а критерієм ефективності виступає максимізація виробничого результату при мінімумі витрат ресурсів. Проведений аналіз стану виробничого потенціалу суб’єктів агробізнесу України дозволяє констатувати про зменшення питомої ваги виробничих активів, основних засобів в загальній вартості майна підприємства за досліджуваний період. Аналогічна ситуація і щодо основних засобів. Ситуація, що склалася, є негативною, оскільки свідчить про зниження виробничих можливостей суб’єктів агробізнесу України загалом, зменшення виробничого потенціалу. Доведено, що визначення напрямів, механізмів й інструментів підвищення ефективності використання виробничого потенціалу суб’єктів агробізнесу залежить від безлічі різноманітних факторів, що на нього впливають, а також від загальної стратегії розвитку підприємства й прогнозного стану окремих умов здійснення виробничо-господарської діяльності. У зв’язку з цим регулярний аналіз, оперативне виявлення прихованих резервів, ефективне їх використання сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємства й успішному його розвитку в довгостроковій перспективі.

Висновки. Досягнення високих показників використання виробничого потенціалу суб’єктів агробізнесу можливе тільки при забезпеченні раціонального взаємодії всіх факторів – ресурсів кожної ланки виробництва. Досягнення даної мети можливо лише при оцінці ефективності використання наявного виробничого потенціалу й подальшій розробці комплексу основних заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва в цілому.

Список літератури

  1. Бугайчук В. В. Ефективність використання виробничого потенціалу у сільськогосподарських підприємствах. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка. 2013. Т. 21, вип. 7(1). С. 104-108.
  2. Єрмаков О., Нагорний В., Єрмаков С. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку. Економіст. 2013. № 8. С. 27-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_8_7
  3. КустрічЛ. О. Діагностика та оцінка виробничо-ресурсного потенціалу сільсько-господарських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 19. С. 614-620.
  4. Демченко О. В. Імперативи трансформацій потенціалу аграрного виробництва в контексті циклічності його розвитку. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2015. Т. 20, Вип. 5. С. 53-56.
  5. Демченко О.В. Трансформація ресурсного потенціалу в умовах інноваційного розвитку аграрної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. № 1 (5). С. 136-141.
  6. Мишковец Н. М. Стратегия экономической трансформации предприятий. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2012. Вип. 6. С. 172-175.
  7. Плікус І. Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація. Фінанси України. 2012. № 4. С. 91-105.
  8. Корнійчук Г. В. Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу агрофор-мувань. Агросвіт. 2016. № 19. С. 3-8.

Статтю було отримано 05.10.2018