УДК 330.163

Тетяна Федорівна ЛАРІНА
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка
Оксана Володимирівна БОЛОТНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Олександр Сергійович ПОНОМАРЬОВ
доктор економічних наук, Народнии депутат Украї ни

JEL classification: M 37

Анотація. Статтю присвячено аналізу мотивації споживача у digital-середовищі, розгляду її окремих аспектів і процесу створення спонукальних мотивів у свідомості користувача через модель AIDA; визначенню шляхів поліпшення ефективності моделі AIDA на прикладі реалізованої UGC-кампанії.

Предметом роботи є розкриття мотивів типового користувача у digital-середовищі, що визнається найбільш перспективним напрямком взаємодії між брендом і покупцем. Особливу увагу приділено дослідженню специфічних особливостей соціальних мереж у контексті виникнення мотивації у людини, методам і шляхам її вдосконалення у межах моделі AIDA.

Ключові слова. AIDA, мотивація, поведінка споживача, емоції, потреба, продукт, соціальна мережа, контент.

Список літератури

  1. Маслоу А. Мотивація і особистість; 3-e изд. пер. з анrл. СПб.: Пітер, 2008. 352 с.
  2. Макклелланд Д. Мотивация человека. Спб., 2007. 672 с.
  3. Херцберг Ф., Монсер Б., Снидерман Б. Блох. Мотивация к работе. Москва: Вершина, 2007. 240 с.
  4. Болотна О. В. Маркетинг відносин як сучасна концепція маркетингу. Траектория науки: электронный научный журнал. 2015. № 2-3. С. 228-233.
  5. Болотна О. В. Емоційний маркетинг як технологія управління поведінкою споживачів. Ефективна економіка. 2013. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2257.
  6. Офіційний сайт ООО «Кондитерська фабрика Yarich». URL: http://www.yarych.com/ru/#.Wl9REzOWTIU

Статтю було отримано 11.08.2018