УДК 330.021.8:378.001

Моніка Катаржина ЯВОРСЬКА
здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
E-mail: m.k. yavorskaya@nuwm.edu.ua

JEL classification: O 33

Анотація

Вступ. Розвиток наукових досліджень є запорукою стабільної та ефективної економік країни. Для розроблення напрямів державної політики у даній сфері необхідно проводити моніторинг наукових досліджень, оцінку їх результатів. Фінансове забезпечення наукових досліджень потребує залучення додаткових коштів поряд з державним фінансуванням.

Метою статті є оцінювання стану фінансування наукових досліджень з урахуванням рекомендацій міжнародного аудиту національної системи досліджень та інновацій за період 2012-2017 років.

Результати. Охарактеризовано процес та результати проведеного міжнародного аудиту національної системи досліджень та інновацій за 2016 рік. Проведено аналіз обсягу фінансування наукової сфери України за 2015-2017 роки. Представлено графічну інтерпретацію отриманих результатів. Встановлено, що основним джерелом фінансування наукового сектору виступають державні кошти. Проаналізовано розподіл загального фінансування ДіР за джерелами та статтями витрат у 2016-2017 році. Встановлено домінування підприємницького сектору. Охарактеризовано  динаміку бюджетного фінансування наукової сфери за 2012 – 2017 роки. Проаналізовано структуру видатків бюджету на наукові дослідження у сумі внутрішнього валового продукту. Виявлено поступове зниження обсягів коштів на фінансування наукових досліджень. Проаналізовано витрати на виконання ДіР за видами та джерелами фінансування за 2015 – 2017 рр. Встановлено найбільшу питому вагу витрат на фінансування академічного сектору.

Висновки. Проведення наукових досліджень потребує належного фінансування. Науковий потенціал вітчизняної економіки не використовується у повній мірі через недостає фінансове забезпечення. Удосконалення механізму фінансування наукових досліджень є важливим напрямом державної політики. Фінансове забезпечення повинно бути регламентовано законодавчо. Визначено, що загальний рівень, структура і механізми фінансування науково-технічної сфери в Україні ускладнюють використання можливостей науково-технічного потенціалу, який впливає на розвиток національної економіки.

Ключові слова: національна економіка, наука, наукова і науково-технічна діяльність, науковий потенціал, наукова сфера, наукове дослідження, фінансове забезпечення.

Список літератури

 1. Аналітична довідка «Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2016 р.». Веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/na-sajt-mon-ad-kmu-11.07.17.pdf.
 2. Аналітична довідка «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2016 р.». Веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/ad-vru-2017-prav-1.pdf
 3. Наукова та інноваційна діяльність України 2016. Веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm.
 4. Державна служба статистики України. Веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 5. Міністерство освіти і науки України. Веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua.
 6. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Веб-сайт. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2118/
 7. Аналітична записка «Реформування наукової сфери як чинник переведення економіки України на інноваційну модель розвитку». Веб-сайт. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2118/
 8. Аналітична довідка «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2017р.» Веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/dovidka-realizatsiya-prioritetnikh-napryamiv-rozvitku-nauki-i-tekhniki-ta-otrimani-rezultati-u-2017-r.pdf
 9. Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. Офіційний сайт. URL : http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=10
 10. ЯворськаМ. К. Зарубіжний досвід ефективної моделі функціонування наукової сфери. Вісник НУВГП. Економіка. 2018. Випуск 2(82). С. 136-
 11. ЯворськаМ. К. Критеріальний аналіз результатів вітчизняної науки. Вісник НУВГП. Економіка. Випуск 4(84). С. 242-247.

Статтю було отримано 12.12.2018