УДК 330.341:331.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-30

Сергій Володимирович СЕЛІХОВ
аспірант кафедри менеджменту і логістики,
Одеська національна академія харчових технологій

JEL classification: O13; Q16

Анотація

Витратність сучасних інноваційних методів у виноробстві вимагає пошуку шляхів оптимізації використання ресурсів підприємства й зниження собівартості виробництва. Іншим ефективним шляхом є впровадження процесових інновацій.

Метою статті є обґрунтування доцільності впровадження управлінських інновацій на виноробних підприємствах і визначення алгоритму оцінки готовності середовища до їх впровадження.

Розглянуто напрями впровадження управлінських інновацій. Представлено види управлінських інновацій у сфері управління персоналом: рекрутинг, кадровий аудит і коучинг персоналу. Розглянуто досвід зарубіжних країни щодо впровадження управлінських інновацій. Визначена аспекти аналізу потреби у впровадженні управлінських інновацій: як інструмент і як наслідок. Визначено особливості впровадження продуктових і техніко-технологічних інновацій. Надано визначення поняття «організаційний лаг», яке відображає здійснення виробничих інновацій в умовах старих управлінських структур і методів, що знижує і їх ефективність, і діяльності підприємства в цілому. Розглянуто роль комунікаційного процесу в системі управління підприємством. Представлено алгоритм оцінки комунікаційних аспектів впровадження управлінських інноваційних на підприємствах за організаційною, інформаційною, технологічною, соціально-психологічною підсистемами. Представлено роль організаційної структури управління та інформаційної підсистеми в забезпеченні ефективних комунікацій. Визначена роль людського фактору в якості комунікаційного процесу. Використання розробленого алгоритму дозволить виявити вузькі місця в комунікаційному процесі й визначити шляхи їх подолання.

Залежно від виявлених проблем, їх глибини, важливості і терміновості, можуть бути обрані різні заходи щодо удосконалення системи комунікацій на підприємстві та підходи до регулювання роботи персоналу: економічне стимулювання, коригування соціально-психологічного клімату в колективі, урегулювання конфліктів, підвищення кваліфікації і навчання кадрів у розрізі підготовки персоналу до інноваційних змін тощо.

Ключові слова: управління, інновація, комунікація, організація, персонал, підприємство, алгоритм, соціально-психологічний клімат, конфлікт, продуктивність праці, ефективність.

Список літератури

  1. Давлєтбаєва Н. Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2015. Том 48. № 1. С. 48-54.
  2. Шацька З. Я. Досвід зарубіжних підприємств з використання управлінських інновацій. Ефективна економіка. 2011. № URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=707
  3. Захарченко Н. В. Організаційне проектування та впровадження управлінських інновацій. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. Вип. 7. Ч. 1. С. 134-139.
  4. Осокіна А. В., Сергієнко Н. С. Управлінські інновації: сутність, різновиди, механізм розробки. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 973-977.
  5. Погорєлова Т. О. Інноваційні технології в управлінні персоналом на сучасному підприємстві. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки): зб. наук. пр. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 15 (1291). С. 101-104.
  6. Горбаченко С. А. Інституційні умови впровадження управлінських інновацій у морегосподарській сфері. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4 (1). С. 43-49.
  7. Лагодієнко В.В. Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі. Бізнес-Навігатор: науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права. Херсон, 2013. – №2(31). С. 178-183.
  8. Bondarenko S., Lagodiienko V., Sedikova I., Kalaman O. Application of project analysis software in project management in the pre-investment phase. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 9, Issue 13, December 2018, pp. 676–684.

Статтю було отримано 20.08.2019