УДК: 174.7:378.014.61

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-5

Олександр Юрійович БОБЛОВСЬКИЙ
доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-1427-3267
E-mail: boblovskyi@khntusg.info

JEL classification: B40

Анотація

В статті розглянуто питання академічної доброчесності в університеті. Проаналізовано витоки недоброчесності починаючи із шкільної парти і закінчуючи закладами вищої освіти. Встановлено, що надмірна завантаженість учнів підштовхує їх до використання мережі Internet, не тільки як джерела знань, а й як до джерела готових робіт, які видаються за власні напрацювання. Приведено права і обов’язки кожного учасника освітнього процесу в сфері дотримання вимог академічної доброчесності. Академічну доброчесність потрібно формувати з початку навчання в університеті й дотримуватись її принципів впродовж усього періоду навчання. Для цього служать документи, які прийнято в ХНТУСГ. Це дозволить не тільки підготувати висококваліфікованого фахівця, але й сформувати високосвідомого члена суспільства.

Ключові слова: академічна доброчесність, університет, Кодекс честі університету, професійна діяльність, висококваліфіковані фахівці. 

Список літератури

  1. Батечко Н., Дурдас А. Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки)/ Випуск №3 (60), 2019. С. 88-94.
  2. Кодекс честі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Затверджений 14 травня 2020 р. (Протокол засідання вченої ради ХНТУСГ № 8.)/ URL: http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-harkivskogo-nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf
  3. Кравченко О.П. Етичні стандарти академічного середовища: європейські та світові практики – URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/4481/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу. Затверджений 30 січня 2020 р. Протокол засідання вченої ради ХНТУСГ №6. – [електронний ресурс] http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
  5. Поняття доброчесності в етиці. URL: http://www.etica.in.ua/ponyattya-dobrochesnosti-v-etitsi/
  6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/term/2145-19
  7. Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності Міністерства освіти і науки України. / Укладачі: підкомісія 303 «Академічна доброчесність» / 2016 р. 24 с. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/akdo/nodo/n3.pdf
  8. Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. 2017. URL: http://education-ua.org/ua/articles/930
  9. Фініков Т. Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна потреба. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. За заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є. Артюхова. К.: Таксон, 2016. 234 с.

Статтю було отримано 14.12.2020