УДК: 378.07

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-19

Марина Андріївна Ажажа
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету
Яна Пеліова
доц., PhD, проректор з управління академічними проєктами, Економічний університет в Братиславі
Олена Валентинівна Грищенко
к.е.н., доц. доцент кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Первомайська філія)
Наталя Олександрівна Козіцька
к.е.н., доц. завідувачка кафедрою обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Первомайська філія)

JEL classification: I23

Анотація

Вступ. Головним інструментом політичної системи суспільства є держава, яка в тому числі через управлінські механізми впливає на процеси, що відбуваються в галузі освіти. Державне управління процесом модернізації вищої освіти полягає в досягненні керованої позитивної якісної зміни в освітній системі України, що включає низку суттєвих складників: керівництво інноваційними процесами у сфері вищої освіти, їх фінансове й матеріально-технічне забезпечення; регулювання процесів упровадження передових освітніх технологій; чітко спланований і злагоджений менеджмент розвитку сучасного перспективного кадрового потенціалу освітньої галузі.

Метою статті є розкриття теоретико-методологічних засад адміністративного та стратегічного управління системою освітніх послуг для формування успішного адміністративного впливу держави на модернізаційні процеси у вищій освіті в Україні.

Результати. Досліджено теоретичні підходи до визначення понятійно-категоріального апарату «адміністративного управління вищою освітою», «стратегічного управління системою вищої освіти», «державне управління модернізацією вищої освіти»; розглянуто особливості реалізації державної політики модернізації вітчизняної системи вищої освіти в напрямі її євроінтеграції; виділено структурно-функціональні особливості державного управління модернізаційними процесами у сфері вищої освіти; розкрито особливості формування нормативної бази у цій сфері. Досліджено концептуальні засади адміністрування процесом модернізації вищої освіти у контексті модернізації, євроінтеграції та інноваційних перетворень в системі вищої освіти України.

Висновки. Доведено, що адміністративне та стратегічне управління системою вищої освіти призведе до врегулювання попиту та пропозицій на ринку освітніх послуг; визначає напрями стратегії модернізації вищої освіти та механізмів державного управління цим процесом; розробляє відповідний зміст і форми державного управління інноваційним розвитком освітньої галузі. Подальшого нагального вирішення потребує низка проблем в закладах вищої освіти, зокрема: неефективність управлінських процесів, недостатнє матеріально-технічне забезпечення, низький рівень науково-технічного потенціалу тощо. Обґрунтовано необхідність застосування досвіду країн ЄС, зокрема, Словаччини, при формуванні концептуальних засад управління процесом модернізації вищої освіти в Україні.

Ключові слова: адміністративне управління, стратегічне управління, державне управління, освіта, модернізація.

Список літератури

 1. НесторенкоТ.П., Бордоусов О.В. Ценность высшего образования для индивида. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3(3). С. 171-174.
 2. Ніколаєнко С. Про законодавче забезпечення діяльності вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації. Вища школа. 2004. № 1. С.17–21.
 3. АлюшинаН.О., Новаченко Т.В. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу: навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013. 48 с. С. 20.
 4. АжажаМ.А. Державне управління модернізацією вищої освіти в Україні: монографія. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. 428 с.
 5. Вєльчева Н. І. Науково-теоретичні основи державного регулювання вищої освіти. Державне будівництво. 2009. № URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/1/11.pdf.
 6. Улановська А. С. Модернізація вищої освіти: характеристика понятійного апарату дослідження. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А.А.Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. №1 (35). C. 260–270.
 7. Charlton B., Andras Р. The Modernisation Imperative. Exeter, UK : Imprint Academic, 2003. 85 p., с. 5.
 8. МихальченкоМ.І. Політична реальність в Україні: трансформація, модернізація, революція? Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. К., 2005. Вип. 7. С. 18–27.
 9. ЯковенкоЛ.І., Пащенко О.В. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань. Полтава, 2011. 216 с.
 10. Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект : навч.-наук. вид. / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. Київ ; Львів : НАДУ, 2012. 456 с.
 11. Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції та Україна. Київ : Таксон, 2002. 176 с.
 12. Державне управління: словн.-довід. / уклад. : В.Д.Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.О. Безносенко, І.М. Варзар, В.М. Князев, С.О. Кравченко, Л. Г. Штика; заг. ред. В.М. Князева, В.Д. Бакуменка. Київ : Вид-во УАДУ. 2002. 228 с.
 13. Огаренко В. М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг: монографія. Київ : Видавництво НАДУ, 2005. 328 с.
 14. Birzea C. Reformni proces ve skolstvi transformujicich se zemi sredni avychodni Evropy. Reformyskolstvi ve sredni a vy-chodni Evrope. Prubehy a vysledky. Praha, 1996. S. 6–19.
 15. Домбровська С. М. Механізм реалізації державної політики в галузі вищої освіти. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 2 (40). С.1–6.
 16. Сучасна професійна освіта: концептуальні засади реформування професійної освіти України. МОН України Київ. 2018. URL: http://education-ua.org/ua/component/cck/?task=download&collection=blog_files_x&xi=0&file=blog_files&id=2230.
 17. Інформаційно-аналітичні матеріали (Професійно-технічна освіта). 2015. МОН України. Департамент професійно-технічної освіти. URL: www.uipa.edu.ua/images/analitzvit.doc.
 18. Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-strategiyi-rozvitku-vishoyi-osviti-ukrayini
 19. Kosová , Porubský Š. Educational transformation in Slovakia: the ongoing search for a solution. Orbis Scholae, 2007. 109-130.

Статтю було отримано 18.01.2021