УДК: 339.9

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-3-20

Вітковський Юрій Петрович, доктор економічних наук, професор, професор
кафедри глобальної економіки Державного біотехнологічного університету
https://orcid.org/0000-0001-5806-8671

JEL classification: F01

Метою статті є розгляд питань адаптивності економічних систем під впливом зовнішніх і внутрішніх шоків до глобальних викликів сучасності. У статті досліджено теоретичні основи визначення якості зовнішніх по відношенню до економічних систем факторів, здатних здійснювати на них шоковий вплив; виділено функції механізму шокового впливу на національні економічні системи в умовах глобалізаційних процесів. В основі глобалізації лежить розвиток глобальних ринків товарів, послуг, праці та капіталу. Цей процес характеризується посиленням руху коштів у найбільш прибуткових галузях національної економіки, швидкий розвиток фінансових ринків, які генерують сильні фінансові потоки, а загострення фінансового ринку інновацій та інноваційного процесу передбачає створення, розвиток і поширення інновацій. Розглянуто адаптацію як процес змін кількісних і якісних ознак системи, що дозволяє їй досягти оптимального або в критичних умовах граничного стану функціонування в мінливих умовах. Системи, здатні змінювати свої параметри відповідно до зовнішніх умов – пристосовуватися (самоналаштовуватися), називають адаптивними, а в основі функціонування адаптивних систем лежить механізм зворотного зв’язку. Адаптивність передбачає можливість оперативного реагування в процесі функціонування системи на поточну інформацію, яка надходить, щодо змін умов її функціонування. Сутність концепції адаптивності полягає у зміні параметрів, структури й алгоритмів функціонування системи на основі не тільки апріорної інформації, але й поточної, а також інформації, що прогнозується, для досягнення або збереження певної ефективності системи за змін умов функціонування останньої. Досліджено зміст зовнішніх і внутрішніх шоків та їх передача до національних економічних систем, поширення фінансових криз. Зовнішні шоки в умовах глобалізації є найбільш очевидним та суттєвим виявом впливу екзогенних факторів на національні економічні системи. Системна роль зовнішніх шоків полягає в тому, що вони є одним зі складових механізму поширення глобальної фінансової нестабільності. Розглядаючи шокові збурення з боку попиту та пропозиції, також виокремлено основні зовнішні джерела їх виникнення відповідно до суб’єктів попиту та пропозиції.

Ключові слова: адаптивність економіки, глобалізація, економічні шоки, стійкість національної економіки, шокові впливи.

Список літератури

 1. Бестужева С. В. Глобалізація світової економіки: особливості прояву та перспективи поглиблення. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 26 травня 2017 р.). Харків, ХНАДУ, 2017. С. 8-9.
 2. Степанюк Н. А. Глобальна фінансова нестабільність: реалії та перспективи. Ефективна економіка. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2697
 3. Полянський В. О. Моделі оцінки стійкості макроекономічних систем до екзогенних «шоків». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2022. Випуск 102. С. 57-68.
 4. Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / за ред. І.В. Крючкової. Київ: НАН України: Ін-т екон. та прогнозув., 2010. 480 с.
 5. Баженова О. В., Чорнодід І. С. Зовнішні шоки: концептуальні засади та особливості впливу на економіку України. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13116/Zovnishni_shoky_kontseptualni_zasady_ta_osoblyvosti_vplyvu_na_ekonomiku_Ukrainy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 6. Інфляційний звіт. Жовтень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q4.pdf?v=4
 7. Адаптаційний потенціал забезпечення стійкого функціонування реального сектора економіки України в умовах глобальної нестабільності: монографія / за ред. М. О. Кизима. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 176 с.
 8. Ярушин Є.В., Скрипник Н.Є. Оцінка адаптивності світової економіки до глобальних викликів сучасності. Інфраструктура ринку. Випуск 56. С. 26-31.
 9. Бойко А. В. Теорія стійкості в економіці: понятійний апарат. 2016. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78514277.pdf
 10. Шкуропадська Д. Б. Глобальна економічна стійкість в умовах шокових впливів. URL: https://archive.interconf.center/files/journals/3/issues/15/public/15-20-PB.pdf#page=17
 11. Лагодієнко В. В., Радченко О. П., Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності національної системи охорони здоров’я в умовах глобальних викликів. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 4. С. 87-91.
 12. Стоянова-Коваль С.С., Слуцький Є.В. Степаненко С.В. Сучасний стан та тенденції розвитку циркулярної економіки України у контексті світових трендів. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 17. С. 43-48.
 13. Yatsenko, O., Nitsenko, V., Mardani, A., & Tananaiko, T. The impact of global risks on the world trade and economic environment. Financial and credit activity: problems of theory and practice. № 4(27). Р. 435-444.
 14. Nitsenko, V., Chukurna, O., Mardani, A., Streimikis, J., Gerasymchuk, N., Golubkova, I., & Levinska, T. Pricing in the Concept of Cognitive Marketing in the Context of Globalization: Theoretical, Methodological and Applied Aspects. Montenegrin Journal of Economics. 2019. №15(4). Р. 131-147.
 15. Корнєва Н.О., Гуріна О.В., Прокопенко В.Ю. Фінансовий механізм управління економікою України в умовах глобалізації. Миколаїв: Іліон, 2019. 236 с.

Статтю було отримано 21.10.2022